ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zarządzanie ryzykiem

Organem nadzorującym proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej jest Komitet Zarządzania Ryzykiem składający się z Członków Zarządu Grupy Kęty S.A. Czynności operacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem realizowane są przez Dyrektora Skarbu i Zarządzania Ryzykiem oraz przez Zespoły ds. Ryzyka w poszczególnych Segmentach Grupy Kapitałowej. Działania wszystkich organów i komórek w zakresie zarządzania ryzykiem regulowane są poprzez procedurę „Polityka Zarządzania Ryzykiem – ERM”.  

Podstawowe ryzyka finansowe i inne gospodarcze oraz ich wpływ a także stosowane narzędzia ograniczające poszczególne ryzyka przedstawia poniższe zestawienie:

 • GRI: 102-15

Opis

Spółki należące do grupy kapitałowej prowadzą działalność eksportową, importową, a także sprzedaż i zakupy w PLN w oparte na zmiennych cenach uzależnionych od kursów walut ( transakcje denominowane).

Ceny bazowych surowców m.in. aluminium dla SWW i SSA, a także m.in. granulatu (SOG) ulegają częstym zmianom na światowych rynkach co przekłada się na dynamiczna zmianę kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych.

Wysoki poziom zadłużenia spółki powoduje narażenie jej na zmiany stóp procentowych.

Możliwy wpływ

 • spadek kursu walut, w których dokonywany jest eksport powoduje spadek rentowności,
 • wzrost kursu walut, w których dokonywany jest import powoduje wzrost kosztów surowca
 • wahania cen surowców mogę uniemożliwiać adekwatną zmianę cen sprzedaży
 • wzrost stóp procentowych może spowodować zwiększone koszty finansowania

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • działania o charakterze „hedgingu naturalnego”,
 • zawieranie transakcji terminowych,
 • zarzadzanie strukturą walutową długu
 • transakcje futures i swap w oparciu o cenę aluminium na giełdzie LME
 • kontrakty ze stałą ceną dostawy
 • kontrakty oparte o formułę cenową przenoszącą ryzyko cenowe i walutowe na nabywcę
 • część finansowania oparta o stałą stopę procentową
 • finansowanie oparte o różne stawki zmienne 1M-6M – adekwatnym okresem zmian oprocentowania

Opis

Spółki dokonują zakupów surowca w wielu krajach świata. Narażone są na zakłócenia dostaw w związku z ograniczeniami w transporcie zagranicznym (np. związanym z pandemią) , a także w związku z sankcjami lub embargiem nałożonym na określone firmy, osoby i kraje.
Dodatkowym ryzykiem jest nierzetelność dostawców i dotyczące ich zdarzenia nadzwyczajne.

Możliwy wpływ

Brak płynności dostaw surowców stanowi zagrożenie dla ciągłości procesu produkcyjnego oraz zakłóca terminową realizację zamówień, co w konsekwencji prowadzi do negatywnych skutków finansowych oraz utraty zaufania klienta.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • dywersyfikacja dostawców
 • polityka magazynowa nastawiona na wyższe zapasy surowców w przypadku ograniczonej liczby dostawców
 • obniżanie udziału dostawców z rynków narażonych na ryzyko

Opis

Infrastruktura IT narażona jest na wiele czynników mogących wpłynąć na jej prawidłowe funkcjonowanie. Należą do nich m.in.:

 • dywersja lub błąd pracownika
 • awarie systemów
 • przeciążenie infrastruktury – serwerowej lub telekomunikacyjnej
 • cyberataki
 • zdarzenia nadzwyczajne

Możliwy wpływ

Zatrzymanie systemów informatycznych może spowodować przestój i niemożliwość realizacji zadań przez jednostki biznesowe.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • ubezpieczenie Cyber-Edge
 • kontrakt outsource dla operacji IT
 • plan ciągłości działania IT
 • polityka backup
 • posiadanie środowisk testowych
 • procedury HR zarządzania personelem (rozwój, szkolenia)
 • udział IT w spotkaniach planów strategicznych i budżetów Segmentów
 • stress testy/testy socjotechniczne
 • chronione DataCenter zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi (niezależne tory zasilania, UPS, klimatyzacja precyzyjna, systemy gaszenia, monitoringu, napadu, kontroli dostępu etc)
 • dwa niezależne, aktywne ośrodki obliczeniowe

Opis

Zmiany na rynku pracy i przeważający „rynek pracownika” powodują wzrost ryzyka zapewniania kompetentnej kadry.

Czynniki mogące wpłynąć na ryzyko to m in.:

 • brak kompetencji specjalistycznych na rynku
 • konkurencja na rynku
 • trudne warunki pracy związane z monotonią pracy, dźwiganiem ciężarów, wysoką temperaturą (brak zainteresowania kandydatów pracą zmianową czy w weekendy), wypalenie zawodowe
 • wysoka absencja
 • zbyt duża koncentracja odpowiedzialności i wiedzy w jednej osobie – w efekcie problem z zastępstwem

Możliwy wpływ

Problemy kadrowe mogą powodować brak zabezpieczenia obszarów biznesowych pod kątem realizacji celów strategicznych i operacyjnych, nie wypełnianie wymogów prawa, oczekiwań klientów lub przestój na produkcji.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • raporty rynkowe
 • badanie rynku pod względem wynagrodzeń i warunków pracy oraz oferowanie konkurencyjnych warunków dla pracowników
 • konkurencyjne warunki pracy (ruchomy czas pracy, dobrze wyposażone stanowiska pracy)
 • konkurencyjne warunki płacy (rynkowy poziom wynagrodzeń, benefity, ZFŚS)
 • renoma firmy, bezpieczeństwo zatrudnienia (stabilność), kultura organizacyjna.

Opis

Ryzyko utraty z płynności finansowej wynikać może z utraty wiarygodności kredytowej i związanego z tym wycofania się części banków z finansowania, gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy spowodowanego np. skokowym wzrostem cen surowców, pogorszeniem struktura czasowej należności itp.

Możliwy wpływ

 • problemy w zaopatrzeniu w podstawowe surowce lub ich wyższy koszt,
 • wyższe koszty finansowania wynikające z konieczności pozyskania nowych źródeł

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • dywersyfikację podmiotową i produktowa źródeł finansowania oraz utrzymywanie buforów płynnościowych na wypadek gwałtownych wzrostów cen surowców,
 • transfer części ryzyka kredytu kupieckiego na ubezpieczyciela

Opis

Pozyskiwanie informacji od znaczącej grupy osób w organizacji – wpływa na wysokie ryzyko błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim (manipulowanie wyciek danych, pomyłki) oraz błędów systemowych – np. luki w ewidencji transakcji i innych zdarzeń gospodarczych.

Możliwy wpływ

W oparciu o błędne raportowanie mogą zostać podjęte błędne decyzje dotyczące zawieranych kontraktów, budżetu, wyceny kontraktów niestandardowych – skutkujące ich nierentownością.

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • procedury dotyczące raportowania grupowego i konsolidacji
 • procedury dotyczące zamykania ksiąg rachunkowych
 • budowanie w zespołach zastępowalności na wypadek absencji
 • automatyzacja raportów
 • zintegrowany system finansowo – księgowy, weryfikacja danych cząstkowych z raportem dot. danych na wyższym poziomie szczegółowości
 • przygotowanie oferty/umowy wg opracowanego wzoru, weryfikacja i akceptacja ofert handlowych/umów zgodnie z obowiązującą tabelą uprawnień
 • weryfikacja założeń projektowych przez co najmniej 2 pracowników/ doradców
 • weryfikacja dokumentacji warsztatowej przez dział produkcji, ubezpieczenia, zawieranie transakcji zabezpieczających

Opis

Ok. 58% sprzedaży skonsolidowanej kierowane jest dla budownictwa, co oznacza, iż znaczny spadek koniunktury w tym sektorze wpłynie negatywnie na osiągane przez Grupę wyniki.

Możliwy wpływ

 • spadek poziomu sprzedaży a tym samym spadek marż wynikający z niskiego obłożenia posiadanych mocy produkcyjnych

Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka

 • dywersyfikacja geograficzna (rozwój eksportu),
 • dywersyfikacja produktowa – rozwój sprzedaży w branżach niezwiązanych z budownictwem (motoryzacja, spożywcza)

Dodatkowe, szczegółowe informacje na temat zarządzania ryzykiem znajdują się w Pkt 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2021 rok. 

Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Pkt 38 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2021 rok. 

 

Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji

Organem nadzorującym proces zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej jest Komitet Zarządzania Ryzykiem składający się z Członków Zarządu Grupy Kęty S.A. oraz zarządzających segmentami. Czynności operacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem realizowane są przez Dyrektora Skarbu i Zarządzania Ryzykiem oraz przez Risk managerów i Zespoły ds. Ryzyka w poszczególnych Segmentach Grupy Kapitałowej. Risk managerowie segmentów i Dyrektor Skarbu i Zarządzania Ryzykiem – tworzą zespół na poziomie Grupy Kapitałowej. Działania wszystkich organów i komórek w zakresie zarządzania ryzykiem regulowane są poprzez procedurę „Polityka Zarządzania Ryzykiem – ERM”. W roku 2021 spółka przeanalizowała główne ryzyka korporacyjne i przypisała je kompetencyjnie do Dyrektorów w Biurach Zarządu, w zakresie ryzyk obejmujących całą Grupę Kapitałową lub osób odpowiedzialnych w Segmentach, dla ryzyk z pozostałych obszarów.

W roku 2021 w ramach ryzyk korporacyjnych wyróżniono dwa bezpośrednio powiązane z obszarem środowiskowym i społecznym:

 • Ryzyko braku realizacji  i  aktualizacji  strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju (odpowiedzialności społecznej) skutkujące niedostosowaniem się do powstających wymogów prawnych i biznesowych.
 • Ryzyko nie przestrzeganie zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji oraz roszczeniami z tytułu naruszenia kodeksu etyki.

Oba ryzyka zostały wyszacowane w wewnętrznym systemie ERM, zostały opracowane blokery i wyznaczone KRI, osobą odpowiedzialną za zarządzanie ryzykami jest Dyrektor ds. CSR. Pierwsza rewizja KRI nastąpi w 2022 roku.

W ramach uszczegółowienia i uzupełnienia  ryzyk społecznych i środowiskowych spółka wyodrębniła dodatkowe ryzyka w obszarze niefinansowym oraz ich wpływ a także stosowane narzędzia ograniczające poszczególne ryzyka.

Nazwa ryzyka Opis Możliwy wpływ Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
Ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych spowodowanych zmianami klimatycznymi Aktywa i pracownicy spółki mogą być narażeni na szereg zdarzeń o nieprzewidywalnym charakterze, spowodowanych postępującymi zmianami klimatycznymi, m.in. powodzie, długotrwałe upały, susze, trąby powietrzne, itp).
 • utrata majątku,
 • wzrost kosztów działalności,
 • okresowe zatrzymanie produkcji
 • transfer części ryzyka na ubezpieczyciela,
 • dywersyfikacja lokalizacji zakładów produkcyjnych
Ryzyko związane z brakiem dostosowania organizacji do gospodarki zeroemisyjnej Brak działań lub niedostateczne działania dostosowujące spółki Grupy Kapitałowej do standardów i regulacji zmierzających do przejścia na gospodarkę zeroemisyjną.
 • utrata części sprzedaży,
 • konieczność poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych,
 • wyższe koszty produkcji
 • wdrożenie systemu monitorowania bezpośrednich oraz pośrednich emisji gazów cieplarnianych oraz śladu węglowego,
 • działania zmierzające do redukcji emisji GHG oraz obniżenia śladu węglowego produktów,
 • analiza możliwości offsetowania części emisji własnych,
 • monitorowanie zmian przepisów prawnych i analiza skutków ich wprowadzenia
Ryzyko bezpośredniej i pośredniej emisji gazów cieplarnianych oraz zmian prawnych związanych z normami emisji Działalność spółek Grupy wiąże się ze znaczącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną jak również zapotrzebowaniem na wyroby energochłonne. Konieczność zmiany źródła energii stosowanego w procesie topienia aluminium oraz obróbki cieplnej (gaz ziemny) skutkować może wzrostem kosztów zakupu z uwagi na korzystanie głownie z zakupionej energii cieplnej pochodzącej ze spalania paliw kopalnych.
 • włączenie w europejski system handlu emisjami, co skutkować będzie kosztami na dostosowanie instalacji lub zakup z rynku uprawnień do emisji CO2 (obniżenie rentowności produkcji),
 • decyzje administracyjne ograniczające zakres produkcji,
 • ryzyko reputacyjne
 • kontrola emisji oraz optymalizacja procesów spalania gazu ziemnego
 • wdrożone formalne procedury nadzoru nad aspektami związanymi z emisją GHG
 • nadzór i monitoring źródeł emisji Grupy Kapitałowej
 • okresowe badania emisji do powietrza
Ryzyko emisji do wód, gleby, powietrza zanieczyszczeń pochodzących z: infrastruktury, procesów produkcyjnych i magazynowych lub gospodarki odpadami niebezpiecznym. W procesie produkcyjnym spółek grupy używane są substancje i mieszaniny niebezpieczne niebezpieczne, co generuje ryzyko niekontrolowanego wycieku.
 • kary administracyjne,
 • nakaz wstrzymania procesu produkcyjnego,
 • ryzyko reputacyjne
 • nadzór nad wymogami prawnymi w zakresie zapobiegania awariom, zarządzania substancjami niebezpiecznymi
 • szkolenia z zakresu OŚ, BHP i PPOŻ zgodnie z harmonogramem,
 • nadzór nad infrastrukturą, szczególnie w zakresie utrzymania w sprawności instalacji: mediów, w tym klimatyzacji; maszyn i instalacji wykorzystujących substancje niebezpieczne
 • prowadzenie bieżącej identyfikacji, oceny warunków stosowania i dopuszczenia do użytkowania substancji i mieszanin niebezpiecznych,
 • przygotowanie stanowisk pracy, maszyn, urządzeń i infrastruktury sposób maksymalnie ograniczający możliwość zaistnienia awarii,
 • utrzymanie w stałej gotowości wyposażenia i pracowników do reagowania na sytuacje awaryjne,
 • ustalenie i wdrożenie zasad działania w sytuacjach kryzysowych

Nazwa ryzyka Opis Możliwy wpływ Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
Ryzyko niedostosowania organizacji, jej struktur, dokumentów i polityk do zmieniających się warunków formalno prawnym w obszarze corporate governance Obserwujemy dynamiczne zmiany w procesach legislacyjnych krajowych i europejskich, dobre praktyki giełdowe
 • spadek wiarygodności spółki, zwiększenie ryzyka inwestycyjnego dla akcjonariuszy
Bieżące monitorowanie i analiza otoczenia regulacyjnego, system kontroli zewnętrznej, audyty wewnętrzne i zewnętrzne
Ryzyko korupcji Przyjęcie korzyści osobistych lub majątkowych przez pracownika lub grupę pracowników. Proponowanie korzyści osobistych lub majątkowych w zamian za decyzję lub działanie korzystne dla spółki.
 • sankcje karne, w tym kary finansowe,
 • wyższe koszty zakupu,
 • utrata klientów lub dostawców
 • procedury wewnętrzne, w tym polityka antykorupcyjna oraz procedury dot. zakupów,
 • kontrole i audyty wewnętrzne,
 • uruchomienie kanałów zgłaszania potencjalnych zdarzeń
Ryzyko reputacyjne związane z nie respektowaniem praw człowieka Naruszenie praw człowieka w organizacji lub w łańcuchu dostaw. Zakup surowców i sprzedaż produktów do firm łamiących prawa człowieka.
 • sankcje karne, w tym kary finansowe,
 • utrata klientów lub dostawców
 • procedury wewnętrzne, w tym kodeks etyczny, polityka poszanowania godności w miejscu pracy,
 • kontrole i audyty wewnętrzne,
 • uruchomienie kanałów zgłaszania potencjalnych zdarzeń,
 • wprowadzenie regulacji w łańcuchu dostaw umożliwiających audyt praktyk stosowanych przez dostawców w odniesieniu do praw człowieka