ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Wynagrodzenia osób zarządzających

Poniższe zestawienie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz ilości akcji Grupy Kęty S.A. w ich posiadaniu.

Ilość posiadanych
akcji Grupy Kęty S.A.
na 31.12.2021
Wynagrodzenie
w okresie od
1.01 do 31.12.2021
Paweł Niedziółka Nie posiadał 143 tys. zł
Piotr Kaczmarek Nie posiadał 179 tys. zł
Piotr Stępniak Nie posiadał 212 tys. zł
Wojciech Golak Nie posiadał 143 tys. zł
Agnieszka Zalewska Nie posiadał 143 tys. zł
Przemysław Rasz Nie posiadał 141 tys. zł

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. nie są uprawnieni do udziału w programach motywacyjnych opartych o emisję akcji spółki.  

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń Członków Zarządu za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wyniosła odpowiednio:  

w tys. zł Wynagrodzenie stałe (podstawowe)* Wynagrodzenie zmienne** Świadczenia niepieniężne**** Wynagrodzenie w innych podmiotach Grupy Kapitałowej**** Razem
Dariusz Mańko 1 142 2 601 6 3 749
Piotr Wysocki 672 1 515 7 12 2 206
Tomasz Grela 180 765 1 242 2 187
Rafał Warpechowski 685 1 561 5 2 251

* W skład wynagrodzenia stałego wchodzą: 1) wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę 2) wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej.

** Wynagrodzenie zmienne obejmuje premię wypłaconą w danym roku za realizację zadań w roku poprzednim.

*** W skład świadczeń niepieniężnych wchodzą: 1) paczka mikołajkowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2) ryczałt samochodowy 3) składka PPE 4) składka w ramach opieki medycznej.

**** W skład wynagrodzenia w innych podmiotach Grupy Kapitałowej wchodzą: 1) wynagrodzenie zasadnicze z tytułu umowy o pracę 2) wynagrodzenie przyznane na mocy uchwał Rady Nadzorczej 3) wynagrodzenie zmienne 4) wynagrodzenie chorobowe 5) świadczenia niepieniężne.

Ponadto w okresie 12 miesięcy zakończonych 31.12.2021 zawiązano rezerwę na potencjalne premie dla członków Zarządu za 2021 rok do wypłaty w 2022 roku w łącznej kwocie 8.247 tys. zł

Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na ostatni dzień okresu sprawozdawczego osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 237 984 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Kęty S.A. w tym: Dariusz Mańko 164 363  akcji (bez zmian od 30.09.2021), Rafał Warpechowski 0 akcji (bez zmian od 30.09.2021), Piotr Wysocki 51 873 akcji (bez zmian od 30.09.2021), Tomasz Grela 21 748 akcji (bez zmian od 30.09.2021).

Ponadto na podstawie programu motywacyjnego uchwalonego na WZA spółki w dniu 20 sierpnia 2020 roku członkowie zarządu posiadali prawo do nabycia:

  • 30 000 szt. Obligacji serii N z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki  – 7 000 szt. , Tomasz Grela  –  7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  • 30 000 szt. Obligacji serii O z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii I, w tym Dariusz Mańko – 9 000 szt., Rafał Warpechowski – 7 000 szt., Piotr Wysocki  – 7 000 szt. , Tomasz Grela  –  7 000 szt., pod warunkami zawartymi w regulaminie programu, których spełnienie będzie weryfikowane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Pomiędzy Grupą Kęty S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcia poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji.

Grupa Kety S.A. nie prowadzi specjalnych programów emerytalnych przeznaczonych dla członków organów zarządzającego i nadzorującego, które powodowałyby powstanie dodatkowych zobowiązań po stronie spółki. Członkowie Zarządu są objęci powszechnym systemem emerytalnym. Szczegółowy opis dot. zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych znajduje się w nocie 24 Świadczenia Pracownicze, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok