ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Taksonomia UE

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz Rozporządzeniem  Delegowanym  Komisji  (UE)  2021/2178 Grupa KĘTY S.A. prezentuje wskaźniki obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX),  wydatków operacyjnych (OPEX),  dotyczących działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki. Poniższe zestawienie zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia  delegowanego  Komisji  Europejskiej  2021/2178 zostało przygotowane w sposób uproszczony, tj. bez weryfikacji technicznych kryteriów kwalifikacji, na podstawie których ustala się, jaki procent ww. kategorii jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo. 

Identyfikacja obszarów działalności zgodnych z taksonomią 

Po przeanalizowaniu poszczególnych obszarów działalności Segmentów Grupy Kapitałowej zidentyfikowano jeden obszar, który został zakwalifikowano jako zgodny z opisem  działalności  przedstawionym w Załącznikach I lub II Aktu Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139  ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji i zgodnym z przyjętym kryterium istotności. Działalność ta  obejmuje pkt. 3.5. Produkcja sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków w tym. okien, drzwi, fasad i rolet zewnętrznych w Segmencie Systemów Aluminiowych. 

Zastosowane zasady rachunkowości  

W celu obliczenia odsetka obrotu podstawę stanowiły całkowite skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej  za  2021  rok  ujawnione  w  skonsolidowanym  sprawozdaniu  finansowym  w pozycji „Przychody z umów z klientami” zaprezentowane w nocie 12.1. W liczniku przyjęto przychody z działalności kwalifikującej się do systematyki dotyczące produkcji sprzętu zwiększającego efektywność energetyczną budynków w tym. okien, drzwi, fasad i rolet zewnętrznych w Segmencie Systemów Aluminiowych.

W celu obliczenia nakładów inwestycyjnych (CAPEX) podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne w  Grupie  Kapitałowej  opisane  w  nocie  nr  17  „Rzeczowy majątek trwały”  skonsolidowanego sprawozdania finansowego W liczniku przyjęto tę część nakładów inwestycyjnych, która dotyczy działalności kwalifikującej się do systematyki, zrealizowanych w Segmencie Systemów Aluminiowych. 

W  celu  obliczenia  wydatków  operacyjnych  (OPEX)  podstawę  stanowiły bezpośrednie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-rozwojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych. W liczniku przyjęto tę część wydatków operacyjnych, która dotyczy działalności kwalifikującej się do systematyki, zrealizowanych w Segmencie Systemów Aluminiowych.

Zasady zastosowane przy kalkulacji wskaźników   

Do  kalkulacji  wskaźników  wykorzystano  definicje  zawarte  w  Załączniku  I  do  Rozporządzenia  delegowanego  Komisji  (UE)  2021/2178.  

Wskaźniki  zostały  obliczone  z  uwzględnieniem  zasady  unikania  podwójnego  liczenia,  tj.  poszczególne  rodzaje  działalności Grupy Kapitałowej przypisano wyłącznie do jednej działalności kwalifikującej się. Podobną zasadę zastosowano dla wskaźników opisujących nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne. W przypadku, gdy dana działalność generująca przychody w 2021 roku przypisana została do którejś z działalności kwalifikujących się do systematyki, wówczas także nakłady inwestycyjne i wydatki operacyjne powiązane z tą działalnością zostały przypisane wyłącznie do tej działalności. 

Za poziom istotności wskaźnika dotyczącego obrotów przyjęto wartość 0,25% obrotów osiągniętych przez Grupę Kapitałową w 2021 roku 

Kluczowe Wskaźniki Wyników 

Poniższa tabela  prezentuje kluczowe wskaźniki  wyników Grupy Kapitałowej Grupy Kety S.A. w 2021 roku:

Objęte systematyką
(wartość w tys. zł)
Objęte systematyką
(%)
Nie objęte systematyką
(wartość w tys. zł)
Nie objęte systematyką
(%)
Razem
(wartość w tys. zł)
Obrót (Przychody) 1 151 373 25% 3 446 202 75% 4 597 575
Nakłady inwestycyjne 61 960 35% 113 517 65% 175 477
Wydatki operacyjne 10 100 18% 44 771 82% 54 871