ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zbiór zasad ładu korporacyjnego

Obowiązujący w Grupie Kęty S.A. ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego) oraz zaleceń zawartych w dokumencie  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. 

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zarząd Grupy Kęty przedstawia niniejsze informacje w zakresie zasad stosowania ładu korporacyjnego w 2021 r. 

Od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku Grupa Kęty S.A. podlegała zbiorowi „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wprowadzonymi uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku. Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad i rekomendacji zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 za wyjątkiem rekomendacji IV.R.2, która nie była realizowana w pełni: 

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 

  1. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 
  3. wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. 

Grupa Kęty S.A. prowadzi transmisje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym zgodnie z punktem pierwszym niniejszej rekomendacji oraz zamieszcza ich zapis na stronie internetowej spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/ 

Jednocześnie z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A. punkt drugi oraz trzeci niniejszej rekomendacji nie był realizowany.  

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe zasady ładu korporacyjnego:  Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”, „DPSN 2021”) przyjęte przez Radę Giełdy uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku. Zastąpiły one dotychczasowy zbiór zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” 

Zbiór „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021 

W dniu 30 lipca 2021 r. Grupa Kęty S.A. przekazała do publicznej wiadomości raportem EBI  „Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.  

Informacje na temat stosowania przez Grupę Kęty S.A. zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 zamieszczone są na stronie internetowej Grupy Kęty S.A.  

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. według zbioru  „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” 

Grupa Kęty S.A., publikując w dniu 30 lipca 2021 r. „Informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” poinformowała, że stosuje wszystkie zasady za wyjątkiem zasad: 2.1., 2.2., 6.4. Ponadto Spółka wyjaśniła, że zasada 3.7. nie dotyczy spółki Grupa Kęty S.A.  

Zasada 2.1. „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.” 

Grupa Kęty S.A. nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.  

Zasada 2.2.  Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.  

Z uwagi na fakt, iż Grupa Kęty S.A. nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki powyższa zasada nie jest stosowana. 

Zasada 6.4.  Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. przyznawane jest zgodnie z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Grupy KĘTY S.A., która nie uzależnia wynagrodzenia członków rady nadzorczej od liczby odbytych posiedzeń, ale jednocześnie nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej z tytułu dodatkowych nakładów pracy związanych z pełnieniem funkcji w komitetach audytu oraz nominacji i wynagrodzeń rady nadzorczej. Propozycja aktualizacji polityki wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej Grupy KĘTY S.A. w powyższym zakresie, celem uznania zasady 6.4. za stosowaną w pełni, zostanie przedstawiona do decyzji najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, które odbędzie się w roku 2022. 

Zasada 3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.  

Zasada 3.7. nie dotyczy Spółki. W pozostałych spółkach należących do Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. o istotnym znaczeniu dla jej działalności nie zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za kierowanie systemami audytu, compliance, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Za utrzymywanie skuteczności tych funkcji w ramach całej Grupy Kapitałowej i kierowanie nimi odpowiedzialne są osoby zatrudnione w spółce matce, tj. Grupie Kęty S.A., które wspierane są operacyjnie przez wyznaczonych pracowników w spółkach o istotnym znaczeniu dla działalności Grupy Kapitałowej. Grupa Kęty S.A. dokonuje okresowej oceny sposobu funkcjonowania tych systemów w ramach grupy kapitałowej, biorąc pod uwagę m.in. skalę i specyfikę jej działalności. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie sposobu funkcjonowania tych systemów i zatrudnieniu osób odpowiedzialnych za te funkcje w pozostałych spółkach brane będą pod uwagę zasady 3.4-3.6. 

Znaczący akcjonariusze  

Akcje spółki Grupa Kęty S.A. są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 9 650 152 o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Na dzień publikacji niniejszego dokumentu akcje Spółki zakwalifikowane są do indeksu mWIG40. 

Wykaz znaczących akcjonariuszy Spółki, posiadających powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 i 2020 roku przedstawiony został w poniższej tabeli*: 

Liczba akcji 31.12.2021* Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2020 Udział w kapitale
Nationale Nederlanden OFE 1 527 094 15,82% 1 858 073 19,30%
OFE AVIVA Santander 1 262 355 13,08% 1 297 681 13,48%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 843 143 8,74% 847 272 8,80%
AEGON PTE 654 718 6,78% 692 995 7,20%
MetLife OFE 580 562 6,02% 542 834 5,64%
PTE Allianz Polska 490 167 5,08% 503 871 5,23%
Pozostali 4 292 113 44,48% 3 886 631 40,36%
Razem * 9 650 152 100,00% 9 629 947 100,00%

* W strukturze akcjonariatu uwzględniono 660 sztuk akcji objętych w 2021, które zostały dopuszczone do obrotu w 2021 roku a zarejestrowane przez KRS w 2022 roku.