ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku skład zarządu Grupy Kęty S.A. przedstawiał się następująco: 

 • Dariusz Mańko – Prezes Zarządu      
 • Rafał Warpechowski – Członek Zarządu 
 • Piotr Wysocki – Członek Zarządu 
 • Tomasz Grela – Członek Zarządu 

W związku z upływem kadencji Zarządu Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 8 kwietnia 2021 roku powołała Pana Dariusza Mańko na stanowisko Prezesa Zarządu XI kadencji oraz Pana Rafała Warpechowskiego, Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Greli w skład Zarządu XI kadencji.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku skład zarządu Grupy Kęty S.A. przedstawiał się następująco: 

 • Dariusz Mańko  – Prezes Zarządu      
 • Rafał Warpechowski – Członek Zarządu 
 • Piotr Wysocki – Członek Zarządu 
 • Tomasz Grela – Członek Zarządu 

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członkami  zarządu przedstawiony został na poniższym schemacie. 

 • GRI: 102-18
 • GRI: 102-19

Prezes Zarządu
Dariusz Mańko
Członek Zarządu
(ds. Finansowych)                                    Rafał Warpechowski
Członek Zarządu
(ds. Segmentu Wyrobów Wyciskanych)
Piotr Wysocki
Członek Zarządu
(ds. Segmentu Systemów Aluminiowych)
Tomasz Grela
Kierowanie pracami Zarządu Finanse i rachunkowość Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie wyrobów wyciskanych Nadzorowanie i realizacja wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie systemów aluminiowych
Koordynacja działań segmentów Raportowanie zarządcze Współpraca z pozostałymi segmentami Współpraca z pozostałymi segmentami
Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność Informatyka
Polityka zasobów ludzkich Polityka zarządzania ryzykiem
Audyt wewnętrzny Relacje inwestorskie
Obsługa prawna Inwestycje kapitałowe oraz restrukturyzacje
Komunikacja
Nadzorowanie wszystkich zagadnień strategicznych i operacyjnych w segmencie opakowań giętkich

Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach zarządu w tym ich kwalifikacje i doświadczenie przedstawione są na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/o-grupie-kety/o-nas/opis-gkk/ 

Kompetencje zarządu oraz informacje o sposobie jego powoływania i funkcjonowania  

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku, gdyby skład Zarządu przestał odpowiadać wymogom Statutu, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu.  

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, a niezastrzeżone przez Statut lub przepisy prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.  

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:  

 1. przyjmowanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania
  z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
 2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wraz z opinią Rady Nadzorczej
  w następujących sprawach: 

  • powzięcia uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 
  • zmiany przedmiotu działalności Spółki, 
  • zmiany Statutu, 
  • podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, w przypadku, gdy
   do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego dochodzi w trybie wymagającym uchwały Walnego Zgromadzenia, 
  • połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, 
  • rozwiązania i likwidacji Spółki, 
  • emisji obligacji zamiennych na akcje, 
  • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 
  • rozporządzania przysługującymi Spółce udziałami lub akcjami o wartości przekraczającej 100.000.000 zł (sto milionów złotych), w tym także poprzez ich obciążanie, za wyjątkiem rozporządzania na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej, 
  • wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 
  • ustalenia dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, 
  • podejmowania uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki, 
 3. zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
  • z własnej inicjatywy Zarządu, 
  • na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 
  • na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 
 4. podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu, 
 5. ustalenie regulaminu organizacyjnego lub struktury organizacyjnej Spółki, 
 6. tworzenie lub likwidacja działów, wydziałów, zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki, 
 7. ustanawianie lub odwołanie prokury oraz pełnomocnictw, 
 8. ustalanie regulaminu pracy Spółki, regulaminów związanych z zakładowym systemem wynagradzania, nagradzania i premiowania pracowników oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 
 9. przyjmowanie Skonsolidowanych Budżetów, Budżetów Spółki, oraz Strategii Grupy Kapitałowej, 
 10. dokonywanie darowizn, 
 11. podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych, 
 12. rozporządzanie lub oddawanie do korzystania składników majątku Spółki o wartości księgowej netto lub rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), za wyjątkiem: rozporządzania lub oddawania do korzystania składników majątku na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej lub w toku zwykłej działalności Spółki, a także likwidacja środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za wyjątkiem zestawów komputerowych i laptopów,  
 13. zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej 12.500.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych), za wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w Budżecie Spółki oraz zobowiązań zaciąganych w toku zwykłej działalności Spółki, a dotyczących zakupu:  aluminium pierwotnego, wlewków aluminiowych, energii elektrycznej, gazu wysokometanowego, energii cieplnej, 
 14. zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wynikających z czynności niewymienionych w § 14 ust. 3 Statutu, za wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w Budżecie Spółki lub zobowiązań zaciąganych w toku zwykłej działalności Spółki,  
 15. zaciąganie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej jednorazowo 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wynikających z umów doradztwa na rzecz Spółki, za wyjątkiem zobowiązań wynikających z umów doradztwa zawieranych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej, 
 16. wszystkie pozostałe sprawy wymagające zgody Rady Nadzorczej na podstawie § 14 ust. 3 Statutu, 
 17. zwrócenie się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w dowolnej sprawie określonej przez Zarząd, 
 18. zawarcie istotnej transakcji w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej, za wyjątkiem transakcji, co do których Ustawa o ofercie publicznej wyłącza obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia; 
 19. podejmowanie czynności związanych z audytem wewnętrznym, przy czym uchwały w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są po uzyskaniu w przedmiotowej sprawie stanowiska Rady Nadzorczej: 
  • zatwierdzenie Regulaminu Audytu Wewnętrznego,
  • zatwierdzenie Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego opartego na analizie ryzyka,
  • zatwierdzenie Długoterminowego Planu Audytu Wewnętrznego,
  • zatwierdzenie budżetu i planu zasobów audytu wewnętrznego,
  • zlecanie zadania audytowego doraźnego,
  • powoływanie i odwoływanie Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego,
  • zatwierdzanie wynagrodzenia, a także jakiegokolwiek innego świadczenia dla Dyrektora ds. Audytu Wewnętrznego, które nie wynika z wewnętrznych regulaminów lub innych procedur obowiązujących w Spółce; 
 20.  przyjęcie oceny Zarządu w przedmiocie skuteczności funkcjonowania w Spółce audytu wewnętrznego,    wraz z odpowiednim sprawozdaniem, oraz przedstawienie jej Radzie Nadzorczej.

Uchwały Zarządu mogą wymagać inne niż wskazane powyżej sprawy wniesione przez członków Zarządu. 

Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie działań w tym zakresie. 

W 2021 roku Zarząd Spółki odbył 42 posiedzenia. 

Zasady działania zarządu reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-spolki/