ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Walne Zgromadzenie oraz prawa akcjonariuszy

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. oraz jego zasadnicze uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dokumenty-spolki/  

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej lub w Warszawie. Są one zwoływane przez Zarząd poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mają prawo złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Zgodnie z przyjętym Regulaminem Walnego Zgromadzenia obrady Walnego Zgromadzenia otwiera osoba upoważniona zgodnie z postanowieniami Statutu. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród Uczestników. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.  

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające, w którym udział biorą kandydaci, którzy uzyskali równą najwyższą liczbę głosów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą w głosowaniu uzupełniającym oddano największą liczbę głosów.  

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzanie, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przekazuje kierowanie Walnym Zgromadzeniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który sprawdza poprawność sporządzenia listy obecności Walnego Zgromadzenia i w razie braku zastrzeżeń podpisuje ją, a także stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych dokumentów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia oraz listy obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania, zarządza przyjęcie porządku obrad, zarządza głosowanie nad wyborem komisji skrutacyjnej, gdy uzna jej powołanie za konieczne. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący Walnego Zgromadzania zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.  

W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu i Regulaminu;  udzielanie głosu i zadawania pytań Uczestnikom, a także osobom wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odbieranie głosu Uczestnikom, zarządzanie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia Statutu, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje, zarządzanie przerw w obradach, współpraca z notariuszem sporządzającym protokół z Walnego Zgromadzenia, zarządzanie głosowań nad uchwałami Walnego Zgromadzenia, stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników, ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników i w razie stwierdzenia takiej potrzeby zarządzanie głosowań w przedmiocie tych wniosków, wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym, rozstrzyganie wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

Ze względu na fakt, że Spółka jest spółką publiczną w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze, którzy uzyskali ten status najpóźniej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu oprócz Uczestników mają prawo uczestniczenia również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, biegły rewident Spółki, inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, w tym przedstawiciele mediów, chyba, że na wniosek Uczestnika zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi inaczej.  

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest dostępna w siedzibie/lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. oraz przepisami prawa, akcjonariusz Spółki ma prawo w szczególności: 

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników; 
 • kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 
 • zgłaszać projekty uchwał w zakresie spraw wprowadzonych do porządku a niedotyczących spraw porządkowych.  
 • zgłaszać propozycję zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.  
 • zabierać głos i zadawać pytania w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.  
 • żądać przeprowadzenia tajnego głosowania; 
 • żądać zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych oświadczeń;  
 • żądać udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach prawa; 
 • żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia; 
 • przeglądać księgi protokołów z Walnego Zgromadzenia i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał; 
 • zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych przez przepisy prawa. 

Uczestnicy przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania. Przedstawiciele oraz pełnomocnicy przed wpisem na listę obecności przedkładają do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu, chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. Lista obecności powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika, określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika, w przypadku przedstawicieli lub pełnomocników Uczestników należy dodatkowo wskazać:  imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uczestnika, w imieniu którego działa przedstawiciel lub pełnomocnik oraz źródło przedstawicielstwa (np. pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy),  wskazanie, na jakiej podstawie Uczestnikowi przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik), liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik, liczbę głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi.  

Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. Lista obecności podpisywana jest przez Uczestników oraz przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół powinien obejmować w szczególności stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, treść podjętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą, zgłoszone sprzeciwy. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i notariusz. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu Zarząd dołącza do księgi protokołów. Do księgi protokołów dołącza się protokoły komisji skrutacyjnej z wyników głosowania jeżeli komisja skrutacyjna została powołana, a także karty do głosowania jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych. Głosowanie odbywa się za pomocą systemu obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególne osoby uprawnione do głosowania. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Głosowanie tajne zarządza się również w sytuacji, jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu tego zażąda.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym i rejestrowany, a jego zapis zamieszczany na stronie internetowej  Grupy Kęty S.A. do odtworzenia w dowolnym terminie.  

W 2021 roku odbyło się jedno walne zgromadzenie, tj. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2021 roku, które podjęło 20 uchwał. Szczegółowe informacje na temat Walnych Zgromadzeń, w tym o podjętych uchwałach dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/