ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Etyka i Wartości

 • GRI: 102-16
 • GRI: 102-17
 • GRI: 103-2
 • GRI: 103 1,2,3
 • GRI: 205-2
 • GRI: 415-1
Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Michał Malina

Rzecznik Etyki Bizesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Procesy etyczne podlegają w naszej organizacji ciągłemu rozwojowi. Zmieniająca się kultura biznesowa, podwyższone standardy w zakresie przestrzegania praw człowieka czy przeciwdziałaniu korupcji obligują Grupę Kapitałową Grupy Kęty S.A. do jeszcze większej staranności na rzecz budowania profesjonalnego i etycznego biznesu. Nadzór nad obszarem etycznym sprawuje Dyrektor ds CSR (pion Dyrektora Generalnego) oraz  Rzecznik Etyki Biznesu. Przedstawiają oni do zatwierdzenia Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu propozycje działań na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury korporacyjnej, opartej na etyce i poszanowaniu powszechnie przyjętych wartości oraz inicjują i uczestniczą w procesie tworzenia programów szkoleniowych w obszarach związanych z etyką i kulturą organizacyjną Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.  Dodatkowo w każdym segmencie biznesowym powołana jest Komisja Etyki Biznesu. W roku 2021  łącznie w procesie udział wzięło 17 osób (Segmentowe Komisje Etyki, rzecznik Etyki Biznesu, Dyrektor ds. CSR). Funkcja Rzecznika Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jak również praca w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.

Nasz
system wartości
Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi działalność biznesową zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się wypracowanym systemem wartości, którego podstawą jest profesjonalizm, etyka i wzajemny szacunek.

W ramach organizacji funkcjonują dokumenty, polityki i szczegółowe procedury definiujące zagadnienia etyczne i procesy wrażliwe etycznie. Najważniejszym wśród nich jest Kodeks Etyki – Zasady Etyki i Postępowania w Biznesie w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty. Dokument ten prezentuje podstawowe normy uznane przez społeczność firm Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za wspólne. Reguluje podejście firmy i jej pracowników do obszarów takich jak rynek, środowisko, społeczności lokalne i relacje wewnętrzne.  Kodeks Etyczny jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, poprze deklarację, iż: „Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.”

Przeczytaj także:
W roku 2021 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

Integralną polityką  powiązaną z Kodeksem Etycznym jest Polityka Antykorupcyjna, która pokazuje nasze podejście do kwestii korupcji. Zgodnie z zapisami niniejszej polityki Grupa Kęty sprzeciwia się wszelkim działaniom noszącym znamiona korupcji oraz aktywnie przeciwdziała jej występowaniu. Działania oraz decyzje podejmowane przez nas są zawsze zgodne z prawem, a wszelkiego typu decyzje w zakresie współpracy podejmujemy wyłącznie w oparciu o merytoryczne przesłanki. Celem wprowadzonej polityki jest ograniczenie ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych firmy. Dotyczy ona wszystkich pracowników Grupy Kęty oraz spółek zależnych, a także osób i podmiotów działających w imieniu i na rzecz tych spółek.

W 2021 roku kontynuowano autorskie szkolenie z przeciwdziałania korupcji z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz dokumentów obowiązujących w organizacji. Szkolenie zaliczyła pełna grupa kadry managerskiej (dyrektorzy i kierownicy) oraz innych pracowników uczestniczących w procesach wrażliwych korupcyjnie. Niestety wiarygodnie zaraportować możemy tylko 27 pracowników (pozostałe osoby nie zostały wprowadzone do raportu poszkoleniowego ze względu na błąd systemu informatycznego). Błąd został już usunięty i w raporcie za rok 2022 ilość przeszkolonych osób w tym obszarze będzie znacząco wyższa, gdyż jest to coroczne cykliczne szkolenie w naszej organizacji. Na kwestie etyczne patrzymy szeroko – w firmie  funkcjonuje dodatkowo  szereg obowiązujących procedur i polityk. Kwestie zagadnień etycznych znajdują się w kompetencji wszystkich obszarów biznesowych organizacji. Pozostałe dokumenty to m.in.:

 • Polityka i procedura Różnorodności
 • Polityka Poszanowania Praw Człowieka
 • Polityka i procedura Zarządzania Ryzkiem
 • Procedura Kontroli Wewnętrznej
 • Procedura Audytu Wewnętrznego
 • Procedura Zasad Etycznego Biznesu
 • Procedura Kodeks Postępowania Dostawców
 • Procedura Raportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi
 • Procedura ceny transferowe
 • Procedury z obszaru zakupy
 • Polityka i procedura Personalna
 • Polityka i procedura Wynagrodzeń
 • Procedura Umowy z Dostawcami

Zapisy Kodeksu Etycznego obowiązującego w Grupie Kapitałowej wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości, co do zachowań - przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się różnymi kanałami - bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres poczty elektronicznej - wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania, wprowadzono natomiast elektroniczny kanał umożliwiający bezpośredni kontakt pracowników z wyznaczonym członkiem Zarządu.

W roku 2021 nie wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu żadne zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu Etycznego, w tym naruszania praw człowieka. Sytuacja ta jest analogiczna do 2020 roku. Czujnie monitorując procesy taką sytuację przewidzieliśmy jako krytyczną w zakresie monitorowania ryzyka  Ryzyko nie przestrzeganie zasad etyki skutkujące nieetyczną kulturą organizacji oraz roszczeniami z tytułu naruszenia kodeksu etyki. Odpowiedzialny zespół ERM w zakresie tego ryzyka przeanalizuje obecne blokery wewnętrzne i zewnętrzne i zastanowi się nad wzmocnieniem komunikacji.

Kwestie etyczne to dla nas również świadome korzystanie z zasobów naturalnych i dbałość o dobro przyszłych pokoleń. W Strategii na lata 2021-2025 duży nacisk położyliśmy na aspekt środowiskowy i przeciwdziałania zmianom klimatu. „Bierzemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na środowisko. Stosujemy się do ograniczeń ekologicznych wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Inwestujemy w badania i rozwój oraz poszukiwania proekologicznych technologii”- to jeden z zapisów w naszym Kodeksie Etyki. W podrozdziale Środowiskowa Odpowiedzialność prezentujemy w szerszym zakresie nasze zobowiązania i podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W roku 2021 rozpoczęliśmy proces szerszego oddziaływania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w ramach odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Spółka wydała Kodeks Postępowania Dostawców. Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Dostawcom Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne. Postęp w zakresie obejmowania Dostawców tym dokumentem prezentujemy w rozdziale Charakterystyka łańcucha dostaw.

W roku 2021 spółka intensywnie monitorowała proces legislacyjny związany z Ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. Ze względu na brak zakończenia tego procesu, spółka kontynuuje proces przygotowania organizacji do nowych regulacji na bazie aktualnego projektu ww ustawy.

Przeciwdziałamy konfliktowi interesów i mamy wprowadzoną politykę w tym zakresie, zgodnie z którą uwzględniamy sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania Konfliktu Interesów, a także zasady wyłączania Osób objętych polityką od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej Konfliktem interesów.