ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi

  • GRI: 307-1
  • GRI: 103-1 w aspekcie „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”
  • GRI: 103-2 w aspekcie „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”
  • GRI: 103-3 w aspekcie „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”

Grupa Kęty doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i klimatu. W celu wyeliminowania potencjalnych niezgodności wdrożono w spółkach system zarządzania środowiskiem certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001. Co roku w ramach przeglądu efektywności systemu najwyższe kierownictwo dokonuje oceny zgodności z aktualnymi wymaganiami prawa. Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2021 kontroli Inspekcji Środowiska oraz niezależnych audytorów akredytowanych jednostek w ramach nadzoru systemu ISO 14001. Realizowane przez Spółki pomiary i analizy jakości środowiska stanowią dodatkowe potwierdzenie spełniania standardów. Z tytułu emisji zanieczyszczeń zakłady systematycznie i terminowo wnoszą wymagane prawem opłaty oraz sprawozdania do właściwych urzędów. W roku 2021 żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie ponosiła kar pieniężnych za ponadnormatywne korzystanie ze środowiska.

W roku 2021 żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie ponosiła kar pieniężnych za ponadnormatywne korzystanie ze środowiska.

Brak negatywnego oddziaływania spółek na środowiskowo potwierdzony został również przez organy uprawnione do kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Realizując zasadę „zanieczyszczający płaci” spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. ponoszą opłaty z tytułu  korzystania ze środowiska, stanowiące ekwiwalent za emisję zanieczyszczeń. Poniżej zestawiono wartości opłat za emisję do powietrza, pobór wody i odprowadzanie ścieków. Celem spółek jest ograniczanie oddziaływania na środowisko i co za tym idzie redukcja wysokości opłat z tego tytułu.

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Opłaty za emisję do powietrza 211 002 227 801 7%
Opłaty za pobór wody 201 334 215 818 7%
Opłaty za ścieki 41 183 39 601 -4%
Opłaty środ. łącznie 453 519 483 220 6%
pozostałe lokalizacje
Opłaty za emisję do powietrza 982 1 090 10%
Opłaty za pobór wody 14 575 13 764 -6%
Opłaty za ścieki 5 924 5 780 -2%
Opłaty środ. łącznie 21 481 20 633 -4%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Opłaty za emisję do powietrza 31 537 31 281 -1%
Opłaty za pobór wody 201 334 215 818 7%
Opłaty za ścieki 39 071 37 930 -3%
Opłaty środ. łącznie 271 942 285 029 5%

Koszty środowiskowe

W ramach systemu ISO 14001 spółki Grupy Kapitałowej Kęty prowadzą ewidencję kosztów ochrony środowiska. „Zielona księgowość” to powiązany z rachunkowością Grupy Kapitałowej model alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie. Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki na inwestycje proekologiczne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji, wysokość wymaganych prawem opłat środowiskowych. Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi i organizacyjnymi. Priorytetem wydatkowania środków jest regularna modernizacja parku maszynowego oraz doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem wykraczające poza wymagania prawne.

W 2021 r. koszty środowiskowe znacząco wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, w przypadku spółek krajowych o 20% r/r, w tym w Grupie Kęty S.A. o 23,5%. Spowodowane jest to zwiększeniem wydatków związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz znacznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, w tym znaczącą podwyżką cen za ich odzysk lub unieszkodliwienie.

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Łączne koszty środowiskowe, w tym: 18 441 447 23 036 871 20%
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 163 469 2 210 963 2%
gospodarka ściekowa 5 953 117 7 123 297 16%
gospodarka odpadami 8 264 575 11 211 552 26%
ochrona gleby, wód powierzchn. i podziemnych 1 577 736 1 561 726 -1%
pozostałe koszty 482 550 929 332 48%
pozostałe lokalizacje
Łączne koszty środowiskowe EUR 344 547 338 295 -2%
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu EUR 2 836 14 912 81%
gospodarka ściekowa EUR 93 796 30 794 -205%
gospodarka odpadami EUR 152 496 170 699 11%
ochrona gleby, wód powierzchn. i podziemnych EUR 4 058 8 355 51%
pozostałe koszty EUR 91 360 113 535 20%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Łączne koszty środowiskowe 9 104 192 11 898 226 23%
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 015 361 1 063 309 5%
gospodarka ściekowa 4 262 318 5 683 491 25%
gospodarka odpadami 2 126 494 3 069 234 31%
ochrona gleby, wód powierzchn. i podziemnych 1 566 871 1 518 456 -3%
pozostałe koszty 133 148 563 735 76%

Skargi związane z oddziaływaniem na środowisko

 W 2021 do żadnej spółki Grupy Kapitałowej nie wpłynęła skarga dotycząca korzystania ze środowiska.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w roku 2020.

Otwarta polityka informacyjna, w tym publikacja rocznych raportów środowiskowych zwiększyły świadomość charakteru i zakresu wpływu spółek na środowisko. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. jako sygnatariusz Global Compact i członek Aluminium Stewardship Initiative (ASI) stara się czynnie podchodzić do promowania zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej.

Eliminacja negatywnego wpływu na środowisko w łańcuchu dostaw

  • GRI: 308-1
  • GRI: 103-1 w zakresie ”Ocena środowiskowa dostawców”
  • GRI: 103-2 w zakresie ”Ocena środowiskowa dostawców”
  • GRI: 103-3 w zakresie ”Ocena środowiskowa dostawców”

W okresie sprawozdawczym Grupa Kęty wprowadziła środki mające na celu zmniejszenie ryzyka środowiskowego oraz ograniczenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw. Opracowano i wdrożono Kodeks postępowania dostawców, który zobowiązuje naszych partnerów biznesowych do przestrzegania określonych wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Kodeks Postępowania Dostawców od 2021 roku jest sukcesywnie przesyłany do wszystkich naszych dostawców i omawiany na spotkaniach. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw, zaangażowaliśmy się w inicjatywę Aluminium Stewardship Initiative, której Grupa KĘTY S.A. jest formalnym członkiem. W ramach przyjętej strategii 2025 wyznaczyliśmy ponadto konkretny cel ilościowy dotyczący zaangażowania dostawców w zrównoważony rozwój Grupy Kapitałowej. Celem tym jest weryfikacja i certyfikacja do 2025 roku 100% naszych dostawców.

Grupa Kapitałowa jednostka 2021
spółki zlokalizowane w Polsce
Udział dostawców certyfikowanych % 57
Grupa Kęty S.A. jednostka 2021
Udział dostawców certyfikowanych % 50