ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zarządzanie kwestiami środowiskowymi

Opracowanie treści środowiskowej Oświadczenia zostało poprzedzone analizą istotności aspektów podczas przeprowadzonego przez najwyższe kierownictwo przeglądu systemu zarządzania wg wymagań normy ISO14001.

Ocenie poddano ryzyka i szanse związane z wypełnianiem wymogów prawnych, realizacją Polityki Klimatycznej Środowiskowej czy komunikacją z interesariuszami. Przeanalizowano zmiany wyników wskaźników zaraportowanych w roku 2020, w tym mierników celów przyjętych w strategii Grupy Kapitałowej do 2025. Na podstawie analizy ryzyka miernikom nadano priorytety istotności związane z realnym ciężarem środowiskowym - wyniki przedstawiono poniżej. W oświadczeniu zaprezentowano dane w oparciu o wskaźniki dotyczące m.in. wykorzystywanych surowców, zużycia energii, wody, wielkości emisji do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, ilości odprowadzanych ścieków, wytwarzanych odpadów, kwestii związanych z zarządzaniem środowiskowym.

Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej systemu zarządzania wg normy ISO 140001. Systemem tym objęto wszystkie elementy działań spółek, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności danego aspektu dla interesariuszy oraz jego ciężar środowiskowy. Kaskadowanie zidentyfikowanych aspektów prowadzono w ramach zespołu projektowego, zgodnie z przyjętą w ramach ISO 14001 metodyką. Dodatkowo w procesie uwzględniono planowane zmiany w związku z przyjętą Strategią Grupy Kapitałowej. Skupiono się na kwestiach klimatycznych. Podjęto decyzję o publikacji pełnych obliczeń wielkości bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych, ich intensywności oraz informacji o zrealizowanych i planowanych w tym obszarze działaniach.

Przeprowadzono konsultację walidacyjną z kadrą zarządzającą oraz kluczowymi pracownikami, która pozwoliła na zdefiniowanie ostatecznej listy zagadnień. Podjęto decyzje o publikowaniu aspektów o wysokim i średnim stopniu istotności.

Lp. Nazwa aspektu Istotność aspektu Oddziaływanie aspektu
Wysoka Średnia wewnątrz Grupy na zewnątrz Grupy
1 Wykorzystywane surowce/materiały według wagi lub objętości X X
2 Wykorzystywanie materiałów złomowych w procesie odlewania X X X
3 Zwiększenie liczby obiektów certyfikowanych ekologicznie realizowanych w systemach Aluprof X X
4 Udział produkowanych folii i laminatów nadających się do recyklingu X X
5 Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii X X
6 Intensywność zużycia energii X X X
7 Całkowity pobór wody według źródła X X
8 Łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu X X
9 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1) X X X
10 Emisje pośrednie gazów cieplarnianych związane z zakupioną energią (zakres 2) X X X
11 Intensywność emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) X X
12 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3) X X
13 Emisje związków NOX, SOX i innych związków emitowanych według rodzaju związku i wagi X X
14 Całkowita objętość oraz jakość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia X X X
15 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem X X
16 Niezgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska X X X
17 Negatywny wpływ na środowisko w łańcuchu dostaw i podejmowane działania X X
18 Wysokość opłat z tytułu korzystania ze środowiska X X
19 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska X X X

Zarządzanie środowiskiem zgodnie z wymaganiami standardu ISO 14001

  • GRI: 103-2
  • GRI: 102-11
Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przykładają dużą wagę do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Celem jest skuteczna minimalizacja ryzyk środowiskowych. Służy temu wdrożony w spółkach system zarządzania istotnymi aspektami środowiskowymi w oparciu o wymagania standardu ISO14001. Podejmujemy działania predykcyjne i prewencyjne oraz programy audytów wewnętrznych, a także analizujemy potencjalne ryzyka i wpływy na etapie planowania kluczowych projektów inwestycyjnych.  Na bieżąco prowadzony jest monitoring, ocena ryzyk środowiskowych oraz podejmowane zadania eliminujące potencjalne zagrożenia.

Zagadnienie ryzyk środowiskowych zostało szczegółowo opisane w rozdziale Zarządzanie ryzykiem.

W ramach systemu prowadzony jest monitoring zmian prawnych oraz kontrola i pomiary procesów w celu identyfikacji i eliminacji niezgodności. W 2021 dostosowano działalność do nowych wymagań m.in. dotyczących systemu ewidencji odpadów BDO, systemu SENT, uzyskano decyzje środowiskowe dotyczące realizowanych inwestycji. Podczas corocznego przeglądu systemu z udziałem najwyższego kierownictwa stwierdzono pełną zgodność działań z przepisami prawa, innymi uregulowaniami oraz wymaganiami stron.

W oparciu o wskaźnik 103-2 zaprezentowano liczbę aspektów środowiskowych poddanych kontroli w roku 2020 i 2021 oraz ilość podjętych działań zapobiegawczych. Liczba aspektów oraz podjętych działań zapobiegawczych w spółkach Grupy nieznacznie wzrosła.

Ilość aspektów oraz zrealizowanych działań zapobiegawczych w zakresie środowiska

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt 468 501 33
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska szt 113 121 8
w tym:
spółki zlokalizowane w Polsce
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt 455 464 9
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska szt 97 93 -4
pozostałe lokalizacje
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt 13 37 24
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska szt 16 28 12
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli szt 81 79 -2
Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska szt 36 30 -6