ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zarządzanie odpadami

  • GRI: 306-1
  • GRI: 306-2

Gospodarowanie wytworzonymi w Grupie Kapitałowej odpadami odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo dla środowiska. Odpady zbierane są selektywnie. Miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja. Monitorowanie obrotu odbywa się przy wykorzystaniu systemu BDO. Odpady niezagospodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. Procesy związane z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001.

Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW należą złomy aluminium.  Stanowią one cenny surowiec do produkcji profili aluminiowych. Z tego też względu w Grupie Kęty prowadzony jest odzysk, w wyniku którego złomy aluminium przetwarzane są we wlewki aluminium stanowiące materiał wsadowy do procesu wyciskania. Spółka zagospodarowuje 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych w ramach Grupy Kapitałowej, jak również przetwarza odpady pozyskane z rynku.

Do podstawowych odpadów wytwarzanych w SSA należą pozostałości z obróbki aluminium, szlamy z oczyszczania ścieków oraz odpady proszków powlekających.

Charakterystycznymi odpadami powstającymi w procesie produkcji opakowań w SOG są odpady laminatów wielomateriałowych, papieru, folii aluminiowych, tworzyw sztucznych, zlewek farb i lakierów oraz klejów.

 

W porównaniu do roku 2020 w SWW aż o 7,8% obniżono ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na produkt. W SOG poziom wytwarzanych odpadów względem roku 2020 w przeliczeniu na produkt został utrzymany, a względem roku 2019 spadek wyniósł aż 29%. Wzrost ilości wytworzonych odpadów w SSA,  wynika ze złomowania w 2021 instalacji do trawienia i fosforanowania, większej ilości odpadów z prac konserwacyjnych czy związanych z uruchomieniem nowych instalacji.

Odpady wytworzone oraz sposób postępowania z odpadami w 2020 i 2021 roku

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 7 045 7 660 8%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 42 289 47 520 11%
Wytworzone odpady łącznie Mg 49 129 55 179 11%
Odpady odzyskane Mg 45 073 50 878 11%
Odpady unieszkodliwione Mg 4 057 4 095 1%
pozostałe lokalizacje
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 239 227 -6%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 2 736 3 039 10%
Wytworzone odpady łącznie Mg 2 975 3 265 9%
Odpady odzyskane Mg 2 102 1 322 -59%
Odpady unieszkodliwione Mg 823 960 14%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Wytworzone odpady niebezpieczne Mg 3 545 3 844 8%
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne Mg 29 215 32 535 10%
Wytworzone odpady łącznie Mg 32 555 36 379 11%
Odpady wytworzone odzyskane Mg 29 712 33 442 11%
Odpady wytworzone unieszkodliwione Mg 2 843 2 732 -4%
Wytworzone odpady łącznie na tonę Mg/Mg 0,29 0,27 -8%

Ilość odpadów odzyskanych w instalacji do wtórnego wytopu aluminium w 2020 i 2021 roku.

Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Recykling odpadów aluminium Mg 32057 35910 10,73%
Recykling odpadów na jedn. produkcji Mg/Mg 0,29 0,27 -6,91%