ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Gospodarka ściekowa

  • GRI: 303-4
  • GRI: 103-1 w aspekcie „Ścieki i odpady”
  • GRI: 103-2 w aspekcie „Ścieki i odpady”
  • GRI: 103-3 w aspekcie „Ścieki i odpady”

W SWW jedynie Grupa Kęty S.A. odprowadza oczyszczone ścieki bezpośrednio do wód. Ścieki z procesów chemicznej obróbki elementów aluminiowych są wcześniej neutralizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanych podczyszczalniach. Zakład posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne, którego limity są w pełni dotrzymane. Uzyskany efekt ograniczonego oddziaływania to wynik m.in. wyposażenia instalacji w odrębne stacje neutralizacji oraz zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających jakość ścieków w wyniku płukania wielostopniowego, mikroprocesorowego sterowania dozowaniem odczynników, regeneracji kąpieli, wzajemnej neutralizacji ścieków kwaśnych i zasadowych.

W SSA ścieki bezpośrednio do wód wprowadza jedynie spółka ROMB SA. Pozostałe spółki wprowadzają ścieki po podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacyjnych do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych. W ROMB S.A. ścieki z galwanizerni i procesów mycia elementów stalowych i aluminiowych po oczyszczeniu odprowadzane są do wód. Również spółki SOG odprowadzają ścieki do kanalizacji innych podmiotów na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

Ilość odprowadzonych ścieków w przeliczeniu na produkt spadła w porównaniu do roku 2020 we wszystkich segmentach. Szczególnie znaczący jest spadek ilości generowanych ścieków z obróbki chemicznej w SSA odprowadzanych do wód aż o 29% w stosunku do 2020 r. W 2021 r. w zakładzie w Złotowie przeprowadzono bowiem modernizację zakładowej oczyszczalni chemicznej i całkowita ilość ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych została znacząco obniżona.

-29%
ilość generowanych ścieków r/r

Wszystkie zakłady posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne. Jakość ścieków jest monitorowana, a limity wskazane w pozwoleniach dotrzymane.

Celem dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jest utrzymanie parametrów ścieków na możliwie najniższym poziomie oraz optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem ograniczenia zużycia wody.

Objętość ścieków według docelowego miejsca przeznaczenia w 2020 i 2021 roku

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Do kanalizacji miejskiej tyś m3/rok 145 147 2%
w tym ścieki z obróbki chem. Aluminium tyś m3/rok 69 71 3%
Do wód powierzchniowych tyś m3/rok 849 921 8%
w tym ścieki z obróbki chem. Aluminium tyś m3/rok 531 440 -21%
pozostałe lokalizacje
Do kanalizacji miejskiej tyś m3/rok 22 19 -10%
Do wód powierzchniowych tyś m3/rok nd nd bd
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Do kanalizacji miejskiej tyś m3/rok 19 17 -12%
Do wód powierzchniowych tyś m3/rok 815 889 8%
w tym: ścieki z obróbki chem. aluminium tyś m3/rok 504 419 -20%