ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Emisje gazów cieplarnianych

Łączne bezpośrednie oraz pośrednie emisje gazów cieplarnianych i ich intensywność

 • GRI: 305-1
 • GRI: 305-2
 • GRI: 103-1 w aspekcie „Emisje”
 • GRI: 103-2 w aspekcie „Emisje”
 • GRI: 103-3 w aspekcie „Emisje”

Ochrona klimatu to kwestia kluczowa dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Spółki podejmują szereg zadań aby zwiększyć efektywność procesów wytwórczych oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym również emisję gazów cieplarnianych. Nowe inwestycje wykorzystują energooszczędne urządzenia oraz przyjazne dla środowiska źródła energii. Doprowadziło to do zmniejszenia jednostkowego zużycia gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej a tym samym intensywności emisji o 4,45% w porównaniu do roku 2020 (zakres 1 i 2). Duży udział miały tu zrealizowane w Grupie Kęty S.A. w latach 2020 i 2021 zadania poprawiające efektywność energetyczną instalacji, takie jak wymiana transformatorów, modernizacje: instalacji sprężonego powietrza, instalacji pomp obiegowych wody chłodniczej, instalacji oświetleniowych hal produkcyjnych. Działania te w samej tylko Grupie Kęty S.A. obniżyły emisje GHG o 1864 MgCO2eq rocznie. Dla wszystkich tych działań przeprowadzone zostały audyty efektywności energetycznej a zakład uzyskał dodatkowo 684 tys. PLN ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów

Spółki krajowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. od 2016 roku rejestrują emisje związane z klimatem. Obliczenia śladu węglowego opierają się na The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition. Bilans uwzględnia emisje z zakresu: zakres 1 tj. bezpośrednie emisje GHG kontrolowane przez spółkę, obejmujące w szczególności zużycie paliwa do celów procesowych, ogrzewania budynków, spalania w środkach transportowych, jak również emisje niezorganizowane związane z eksploatacją systemów chłodniczych;  zakres 2 tj. pośrednie emisje GHG, które wynikają z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ciepła lub pary używanej do zasilania lub ogrzewania obiektów. Rozpoczęliśmy również rejestrację emisji GHG z zakresu 3 dotyczącego zakupionych surowców i materiałów, podróży służbowych, dojazdów do pracy i z pracy. Od 2020 roku monitorujemy również ślad węglowy spółek zagranicznych w zakresie 1 i 2. Dodatkowo opracowaliśmy dla wybranych wyrobów (produkowane w SWW wlewki  aluminiowe i profile aluminiowe, w SSA wybrane systemy budowlane) deklaracje środowiskowe EPD określające ich ślad węglowy w cyklu „cradle  to gate” z uwzględnieniem emisji GHG z zakresu 1 , 2 i 3. Dokumenty zostały zweryfikowane przez zewnętrzne jednostki, które potwierdziły niską wartość śladu węglowego, np. wytwarzanych w zakładzie w Kętach wlewków aluminiowych ze stopów miękkich o wysokiej zawartości materiałów złomowych.

W raporcie przedstawiono:

 • bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 1);
 • pośrednie emisje związane z zakupiona energią elektryczną i cieplną (zakres 2);
 • wybrane emisje z zakresu 3;
 • intensywność emisji GHG.

Emisje z zakresu 2, generowane są poza spółkami Grupy i dotyczą etapu wytwarzania zakupionej energii elektrycznej i cieplnej. Z tego też względu wpływ na ich obniżenie spółki mają jedynie poprzez działania skutkujące zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. Cel ten realizowany jest  poprzez zwiększanie efektywności energetycznej procesów wytwórczych oraz eksploatowanych obiektów. Uzyskane efekty zaprezentowano w tabeli pokazując zmianę intensywność emisji GHG. Łączna emisja  Grupy Kapitałowej w 2021 roku wyniosła 177,7 tys. ton CO2e (spółki krajowe / zakres 1 i 2 – metoda location based). Emisje Grupy Kęty S.A. to 80,5 tys. ton CO2e, spółki zagraniczne 8,9 tys. ton CO2e. Emisje bezpośrednie stanowią około 20% podanych wartości. Uśredniony ślad węglowy produktów Grupy Kapitałowej, tj. emisja GHG w przeliczeniu na jednostkę produkcji wyniósł 0,56 MgCO2e/Mg i był aż o 4,45% niższy od wartości z roku 2020. Ślad wyrobów wyciskanych i ciągnionych (SWW) w 2021 wyniósł 0,61 Mg (-7.41% r/r), systemów budowlanych (SSA) 0,27 MgCO2e/Mg (-1,6% r/r), laminatów opakowaniowych 0,78 MgCO2e/Mg (-2,19% r/r) i folii opakowaniowych 0,62 MgCO2e/Mg (-1,15% r/r).

Metodologia
Wielkość emisji podano w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2.  Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) to uniwersalna jednostka służąca do pomiaru emisji gazów cieplarnianych, odzwierciedlająca różny współczynnik ocieplenia globalnego. Określa stężenie dwutlenku węgla, którego emisja do atmosfery miałaby identyczny skutek jak dane stężenie porównywalnego gazu cieplarnianego.
Łączny poziom bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych z uwagi na charakter prowadzonych procesów i wysoką efektywność stosowanych instalacji i urządzeń jest stosunkowo niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Gazami cieplarnianymi emitowanymi z zakładów jest głównie dwutlenek węgla pochodzący z procesów spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach i piecach technologicznych, kotłach, promiennikach grzewczych, dopalaczach katalitycznych. Ponadto CH4, N2O ze spalania paliw w środkach transportowych oraz HFC stosowane jako czynniki chłodnicze.

Zakres Rodzaj aktywności 2020 2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 33 977 36 886
Spalanie paliw w środkach transportowych 1 291 1 346
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 476 562
Zakres 1 – Suma 35 744 38 794
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna – location based 124 951 131 059
Zakupiona energia cieplna 6 812 7 865
Zakres 2 – Suma 131 763 138 924
Zakres 1+2 Zakres 1+2 – Suma 167 507 177 718
Produkcja 286 179 317 768

Zakres Rodzaj aktywności 2020 2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 1 577 1 656
Spalanie paliw w środkach transportowych 29 27
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 0 11
Zakres 1 – Suma 1 606 1 694
Zakres 1 (Biogenic) 1 143 1 252
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna – location based 5 704 6 006
Zakupiona energia cieplna 0 0
Zakres 2 – Suma 5 704 6 006
Zakres 1+2 Zakres 1+2 – Suma 8 454 8 952
Produkcja 8 284 9 368

Zakres Rodzaj aktywności 2020 2021
Zakres 1 Spalanie paliw w instalacjach zakładu 18 087 19 807
Spalanie paliw w środkach transportowych 465 523
Emisja niezorganizowana czynników chłodniczych 14 8
Zakres 1 – Suma 18 566 20 338
Zakres 1 (Biogenic)
Zakres 2 Zakupiona energia elektryczna – location based 50 093 55 363
Zakupiona energia cieplna 3 897 4 750
Zakres 2 – Suma 53 990 60 113
Zakres 1+2 Zakres 1+2 – Suma 72 557 80 451
Produkcja 110 790 132 682
 • GRI: 305-4

Intensywność emisji gazów cieplarnianych (MgCO2eq/Mg) 2020 2021 zmiana r/r
Spółki zlokalizowane w Polsce 0,585 0,559 -4,45%
Spółki zlokalizowane w pozostałych krajach 1,020 0,956 -6,36%
Grupa KĘTY S.A. 0,655 0,606 -7,41%

Obniżanie emisji gazów cieplarnianych

Analiza śladu węglowego naszych produktów wskazuje obszary i sposoby możliwej redukcji emisji GHG. W przypadku spółek Grupy Kęty największy potencjał stanowi emisja z zakresu 2 związana z wykorzystywaniem energii elektrycznej, dlatego też działania koncentrujemy w głównej mierze na tym obszarze. Zrealizowaliśmy szereg zadań zwiększających efektywność energetyczną, przykłady poniżej. Ponadto zamierzamy od stycznia 2022 dokonać zmiany dostawcy energii na mającego wyższy udział OZE w produkcji energii. W przyszłości planujemy budowę układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej, obejmującej układ skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła z silnikiem zasilanym gazem ziemnym, jak również  rozważamy zwiększenie wykorzystania zielonej energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł, np. produkcja energii w panelach fotowoltaicznych, zakup energii w specjalnej taryfie sprzedawcy lub wprost od producentów zielonej energii. Nie wykluczamy również neutralizacji emisji (carbon offset) poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych w innym miejscu na świecie. Mechanizmy tego typu zostały zdefiniowane w Protokole z Kioto i są wykorzystywane w systemach handlu emisjami. Poniżej wymieniono przykłady zadań, które przyczyniły się do obniżenia śladu węglowego w poszczególnych segmentach.

 1. Wymiana transformatorów;
 2. Modernizacja instalacji sprężonego powietrza;
 3. Modernizacja instalacji pomp obiegowych wody chłodniczej;
 4. Modernizacja instalacji oświetleniowej w halach produkcyjnych;
 5. Optymalizacja procesu obróbki cieplnej na piecu Ebner;
 6. Modernizacja technologii anodowania;
 7. Zakup wózków widłowych elektrycznych;
 8. Wdrożenie oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesu wyciskania.
 1. Odzysk ciepła z trzech sprężarek do podgrzewania wody technologicznej w myjce taktowej na lakierni proszkowej;
 2. Wymiana kotłów ciepłowniczych na energooszczędne;
 3. Wymiana transformatora w zakładzie w Goleszowie;
 4. Termomodernizacja dachu i płyt zewnętrznych hali zakładu w Goleszowie;
 5. Wymiana instalacji oświetleniowej w zakładzie w halach produkcyjnych;
 6. Systematyczna wymiana samochodów z silnikiem DIESLA na samochody z napędem hybrydowym.
 1. Modernizacja instalacji oświetleniowej w halach produkcyjnych;
 2. Modernizacja i optymalizacja pracy central wentylacyjnych;
 3. Odzysk energii z hal produkcyjnych do ogrzania świeżego powietrza;
 4. System monitoringu zużycia mediów;
 5. Uruchamianie nagrzewnic w pomieszczeniach technicznych tylko w godzinach pracy;
 6. Zwiększenie ilości regranulatów w produkcji folii transparentnej oraz specjalistycznej;
 7. Wykorzystanie materiału recyklingowalnego, który zastępuje struktury wielomateriałowe;
 8. Zastąpienie lakieru 2-składnikowego lakierem 1-składnikowym dla kluczowego klienta. Regulacja palników kotłów, dopalaczy, kanałów suszących.

Znajomość naszego wpływu na klimat pomaga również naszym klientom w wyliczaniu śladu węglowego ich własnych projektów. Będziemy nadal wspierać klientów i dostawców w tym zakresie, dążąc do obniżenia śladu węglowego w całym łańcuchu wartości. Wiedza w tym zakresie jest coraz ważniejsza, a wiele wskazuje że już niedługo może stanowić wymóg prawa.

Celem długoterminowym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050 w oparciu o już istniejące i dopiero powstające rozwiązania technologiczne. Planujemy zwiększenie udziału złomów aluminium w wyrobach ze stopów miękkich, wyciskanych z odlewanych w zakładzie w Kętach wlewków. Zwiększymy także ofertę aluminiowych systemów budowlanych spełniających wymagania ekologicznego, pasywnego budownictwa. W segmencie opakowań zwiększymy natomiast produkcję folii i laminatów opakowaniowych nadających się do recyklingu. W kolejnych latach chcemy lepiej wykorzystać przewagę, jaką daje aluminium, które jak żaden inny materiał nadaje się do recyklingu. Metal ten nie ulega degradacji, dzięki czemu można poddawać go odzyskowi wielokrotnie, bez utraty właściwości. Sprawia to, że wyzwania związane z osiągnięciem równowagi klimatycznej, nowe wymagania i cele klimatyczne postrzegamy nie tyle jako obciążenie, co szansę rozwoju.

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (z uwzględnieniem zakresu 3)

 • GRI: 305-3
 • GRI: 305-4

Poza monitorowaniem emisji bezpośrednich i pośrednich związanych ze zużyciem energii (zakres 1 i 2), Grupa Kęty S.A. podjęła się rejestrowania emisji z zakresu 3 związanych z zakupionymi surowcami i materiałami do produkcji profili wyciskanych z własnych wlewków ze stopów miękkich, transportem tych surowców. Ponadto oszacowano emisje GHG związane z podróżami służbowymi (poza zakresem 1) oraz dojazdami pracowników. Dodatkowo zweryfikowano we wszystkich 3 zakresach ślad węglowy wybranych produktów: wlewków i profili aluminiowych produkowanych w Kętach oraz wybranych systemów fasadowych i okienno-drzwiowych Aluprof SA. Uwzględniono etapy cyklu życia (Cradle to gate) oraz emisje brutto związane z nabyciem i przetwarzaniem surowców, produkcją surowców pierwotnych, zagospodarowaniem odpadów. Wielkość emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1, 2, 3) podano w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2.  Weryfikację przeprowadził weryfikator Bureau Veritas oraz Instytutu Techniki Budowlanej wg normy ISO 14064-3: Gazy cieplarniane – Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych. Ślad węglowy produkowanych w Kętach wlewków aluminiowych uległ w 2021 obniżeniu z 2,8 do 2,4 tCO2e/t. Dla porównania produkcja 1 tony aluminium pierwotnego w Europie wiąże się średnio z emisją 6,7 tCO2e (wg EAA 2018). Niską emisyjność wlewków i co za tym idzie profili udało się osiągnąć dzięki dużej zawartości złomów aluminium we wsadzie do przetopu. Recyklingowi w zakładzie w Kętach podlegają bowiem nie tylko odpady aluminium wytwarzane we wszystkich spółkach zależnych Grupy Kapitałowej, lecz również odpady zakupione z rynku. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów oraz ogranicza zanieczyszczenie powietrza i wody.

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (zakres 3)

Grupa Kęty S.A. 2020 2021
Emisja GHG związane z zakupionymi surowcami i materiałami (1) (MgCO2eq) bd 89 486
Emisja GHG związane z transportem materiałów i surowców „upstream” (2) (MgCO2eq) bd 912
Emisja GHG związane z podróżami służbowymi poza zakresem 1 (MgCO2eq) bd 0,6
Emisje GHG związane z dojazdem pracowników do zakładu (MgCO2eq) bd 2,2
(1) - Surowce i materiały do produkcji wlewków do wyciskania kształtowników ze stopów miękkich
(2) - Transport surowców i materiałów do produkcji wlewków do wyciskania kształtowników ze stopów miękkich

Ślad węglowy wybranych wyrobów

Grupa Kęty S.A 2020 2021
Wlewki aluminiowe (3) Mg CO2e/Mg 2,79 2,49
Aluprof S.A
Systemy fasadowe (4) Mg CO2e/Mg bd 7,58
Systemy okienno-drzwiowe (5) Mg CO2e/Mg bd 8,11
(3) Environmental Product Declaration Type III Bureau Veritas
(4) Environmental Product Declaration Type III ITB No. 087/2019
(5) Environmental Product Declaration Type III ITB No. 088/2019

Emisja pozostałych gazów i pyłów do powietrza

 • GRI: 305-7

Spółki Grupy Kapitałowej kontrolują poziom emitowanych do powietrza pyłów i gazów. Prowadzony monitoring wykazuje dotrzymanie określonych prawem i decyzjami administracyjnymi limitów. Poziom łącznej emisji jest istotnie niższy od wartości dopuszczalnych. SWW emituje do powietrza poza GHG również dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji są procesy spalania gazu ziemnego oraz chemicznej obróbki elementów aluminiowych. Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, kwas siarkowy, chlorowodór, fluor, kwasy nieorganiczne, węglowodory alifatyczne. Spółki SOG emitują do powietrza głównie lotne związki organiczne z procesów druku, lakierowania i laminacji opakowań, pył i gazy ze spalania gazu ziemnego w urządzeniach technologicznych i grzewczych oraz kwas siarkowy i związki chromu z linii galwanicznej.

W odniesieniu do produkcji większość wskaźników emisji uległa obniżeniu. Co więcej, mimo wzrostu produkcji, wartość nominalna szeregu związków została zredukowana w porównaniu do roku 2020. Dotyczy to w szczególności emitowanych przez SWW dwutlenku siarki i fluoru. W SOG ogólna wartość emisji uległa obniżeniu o 4,2% względem roku 2020, mimo wzrostu produkcji. Poza optymalizacją i regulacją wpływ na zmniejszenie miało również przeniesienie produkcji z Alupol Packaging S.A. do Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i wykorzystanie nowych, mniej emisyjnych maszyn. W SSA odnotowano w 2021 wzrost wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza w stosunku do roku poprzedniego. Różnice w wielkości emisji wynikają ze zwiększonego czasu pracy urządzeń, zwiększenia zużycia gazu ziemnego oraz uruchomienia nowej lakierni w jednej z lokalizacji.

Metodologia
Obliczeń wielkości emisji dokonano zgodnie ze stosowanymi metodami określania emisji zanieczyszczeń do opłat za korzystanie ze środowiska, w zależności od specyfiki procesów odpowiedzialnych za powstawanie emisji. Emisję zanieczyszczeń wyznaczono z wykorzystaniem m.in. następujących metod obliczeniowych: opartych na wynikach pomiarów okresowych (wskaźniki pomiarowe), w oparciu o bilanse procesowe, bazując na wskaźnikach KOBIZE ze spalania paliw oraz wskaźnikach literaturowych.

Spółki Grupy Kapitałowej od lat realizują z sukcesem działania na rzecz ograniczenia emisji do powietrza. W celu dalszego obniżenia emisji do powietrza planujemy dalszą optymalizację procesów i modernizację infrastruktury.

Grupa Kapitałowa jednostka 2020 2021 zmiana r/r
spółki zlokalizowane w Polsce
Pył og. Mg/rok 4,59 4,86 5%
SO2 Mg/rok 1,89 1,06 -79%
NO2 Mg/rok 34,67 40,62 15%
CO Mg/rok 12,38 12,95 4%
Fluor Mg/rok 0,12 0,05 -140%
Chlor Mg/rok 0,01 0,06 91%
Kwasy nieorganiczne Mg/rok 14,77 17,92 18%
Wodorotlenki metali Mg/rok 1,60 1,95 18%
LZO Mg/rok 87,75 84,04 -4%
Ozon Mg/rok 3,31 2,61 -27%
Fluorowce Mg/rok 1,65 2,08 20%
Chlorowodór Mg/rok 5,56 6,83 19%
Węglowodory alifatyczne Mg/rok 1,38 1,60 14%
Węglowodory aromatyczne Mg/rok 0,10 0,18 45%
Chlorek metylu Mg/rok 0,53 0,55 4%
Metyloetyloketon Mg/rok 0,36 0,42 14%
Aceton Mg/rok 0,82 0,90 9%
pozostałe lokalizacje
Pył og. Mg/rok 3,05 2,97 -3%
SO2 Mg/rok 0,00 0,00 25%
NO2 Mg/rok 4,84 4,73 -2%
CO Mg/rok 2,78 2,66 -4%
Grupa Kęty S.A. jednostka 2020 2021 zmiana r/r
Pył og. Mg/rok 1,77 1,96 10%
SO2 Mg/rok 1,62 0,75 -116%
NO2 Mg/rok 15,19 18,73 19%
CO Mg/rok 9,65 9,94 3%
Fluor Mg/rok 0,12 0,05 -140%
Chlor Mg/rok 0,01 0,06 91%
Kwasy nieorganiczne Mg/rok 1,35 1,60 16%
Wodorotlenki metali Mg/rok 1,58 1,92 18%