ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Polityka Środowiskowa i Klimatyczna

Kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju oraz zgodnymi z poszanowaniem środowiska jest odzwierciedlone w założeniach Polityki Środowiskowej, Polityki Klimatycznej oraz w Kodeksie etycznym Grupy Kapitałowej. Szczegółowe wymagania odnośnie postępowania wraz z zaadresowaniem odpowiedzialności regulują procedury wdrożone w ramach systemu ISO 14001.

 

Kwestie środowiskowe w naszej strategii

Z końcem roku 2020 opublikowaliśmy Strategię na lata 2021-2025, w której po raz pierwszy Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem środowiskowym oraz z klimatem w formie celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie wdrożona została Polityka Klimatyczna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Jej istota opiera się na wspólnych standardach i normach postępowania dla spółek Grupy w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

W ramach Polityki Klimatycznej spółki zadeklarowały pełną odpowiedzialność za wpływ działań na zmiany klimatu oraz zobowiązały się do działań w celu minimalizowania wpływu, skupiając się wokół najważniejszych aspektów tj.:

Ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych.

Rozwój procesów recyklingu
i efektywna gospodarka odpadami
we wszystkich obszarach
działalności organizacji.

Innowacyjność i rozwój produktów,
usług i procesów odpowiadających
wyzwaniom związanym
ze zmianami klimatu.

W związku z tym, przyjęliśmy do realizacji do roku 2025 konkretne, mierzalne cele:

Dlaczego to robimy

Cele służą wdrażaniu rozwiązań neutralnych dla środowiska, ograniczeniu śladu węglowego wyrobów, ułatwieniu ponownego ich wykorzystania oraz zwiększają udział materiałów z recyklingu w procesach wytwórczych. Dzięki temu dobrze wpisują się w wizję przyszłości neutralnej dla klimatu czy koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe.