ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Odpowiedzialność środowiskowa

 • GRI: 102-12
 • GRI: 102-13

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w działalności Grupy

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. biorą pełną odpowiedzialność za wpływ działań na środowisko oraz stosują się do ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Koncentrujemy się na szukaniu rozwiązań eliminujących negatywny wpływ u źródła jego powstawania. Grupa Kęty wdrożyła wspólne standardy i normy postępowania dla wszystkich spółek Grupy w zakresie niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów produkcji oraz dążenia do neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku.

W ramach środowiskowej odpowiedzialności naszego biznesu:

 • Utrzymujemy system zgodny z normą środowiskową ISO 14001 stanowiący istotny element korporacyjnego systemu zarządzania kluczowymi procesami. Celem systemu jest poprawa efektywności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., optymalizacja i udoskonalanie procesów produkcyjnych oraz określenie jednolitych metod służących eliminacji zagrożeń.
 • Skupiamy się na stosowaniu i rozpowszechnianiu przyjaznych środowisku technologii. W odniesieniu do produkowanych wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze oraz współpracujemy z ośrodkami i instytucjami naukowymi.
 • Podejmujemy działania w celu poprawy zarówno efektów swojej działalności środowiskowej, jak i działalności innych podmiotów pozostających w sferze naszego oddziaływania. Z tego względu w swoich decyzjach w zakresie zakupów bierzemy pod uwagę ekologiczne kryteria nabywanych produktów i usług.
 • Naszym celem jest efektywne korzystanie z zasobów oraz ograniczanie emisji. Realizujemy program optymalizacji zużycia surowców, polegający na stosowaniu jak największej ilości materiałów z recyklingu. We własnym zakresie odzyskujemy szereg rodzajów odpadów poprodukcyjnych. Eksploatujemy urządzenia służące ponownemu wykorzystaniu wody. Podejmujemy również zadania mające na celu obniżenie zapotrzebowania na energię prowadzonych przez nas procesów.
 • W swoich działaniach jesteśmy transparentni. Publikujemy i udostępniamy zainteresowanym stronom roczny raport środowiskowy zawierający ocenę wpływu na otoczenie oraz informacje o zakresie i sposobie realizacji wymagań prawnych. Przed rozpoczęciem nowej działalności oceniamy jej wpływ na środowisko oraz wykorzystujemy wyniki tej oceny w ramach szeregu procesów decyzyjnych.
 • Dostosowujemy system rachunkowości do wymogów związanych z działalnością proekologiczną. Prowadzona przez nas “zielona księgowość” stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań służących osiąganiu przyjętych celów środowiskowych.
 • Podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej. Kładziemy nacisk na komunikację z interesariuszami oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz środowiska. Poprzez okresowe szkolenia podnosimy także świadomość naszych pracowników. Wdrożyliśmy również system segregacji odpadów w biurach. Odzyskane w ten sposób odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych oraz baterii poddawane są recyklingowi i stanowią pełnowartościowy surowiec do ponownego wykorzystania.

Realizacja podjętych celów oraz działania zrealizowane i planowane do ich  osiągnięcia zostały przedstawione w opisach opartych na wskaźnikach GRI, dotyczących wykorzystania materiałów z recyklingu, emisji gazów cieplarnianych oraz podejmowanych działaniach w łańcuchu dostaw.

Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz   wspierać innowacyjność

 • Przykładamy priorytetową uwagę do innowacji w zakresie oferowanych produktów i usług jak również kreując procesy w organizacji. Współpracujemy z organizacjami, instytucjami, z którymi wspólnie promujemy zrównoważone budownictwo, rozwijamy branżę automotive oraz podążamy w kierunku opakowań przyjaznych środowisku.

Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 • Naszą działalnością firmy ALUPROF wspieramy firmy w certyfikacji zielonych budynków, która od lat wyznacza kierunek rozwoju całej branży budowlanej. Celem ALUPROF jest wzrost udziału systemów aluminiowych w inwestycjach energooszczędnych i pasywnych o 20% do 2025 r. Międzynarodowe certyfikacje środowiskowe, m.in. BREEAM, LEED, DGNB, HQE czy WELL, stanowią potwierdzenie wzrostu świadomości kryzysu klimatycznego i wpływu, jaki ma na niego branża budowlana. Inwestorzy, deweloperzy oraz chętniej wybierają ekologiczne materiały oraz rozwiązania, które znacząco poprawiają jakość inwestycji i cykl życia projektowanych obiektów. Postęp w tym obszarze jest budujący, a każda realizacja, która otrzymuje certyfikat dla zielonych budynków, na której zastosowano systemy Aluprof jest dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego doskonalenia procesów i produktów w organizacji.

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

 • Celem spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest minimalizacja zużycia surowców pierwotnych na tonę sprzedanego produktu oraz zwiększenie udziału materiałów z recyklingu w wyrobach. W każdym z biznesów położono nacisk na efektywne korzystanie z surowców. Podjęto działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów zastosowano podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami naukowym
 • Z uwagi na charakter produkcji stosujemy ponowne wykorzystanie znacznych ilości wody (dotyczy spółek SWW i SOG). Z tego względu zastosowano w nich zamknięte obiegi w celu odzysku wody zużytej w procesach produkcyjnych oraz ograniczenia w tym zakresie korzystania ze środowiska. Efekt uzyskiwany jest poprzez chłodzenie i zawracanie wody wykorzystywanej w procesach cieplnych. Instalacje obiegu zamkniętego umożliwiają znaczące oszczędności zużycia wody. Jedynie w celu zapewnienia jakości wyrobów, okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i uzupełnienia wodą czystą. W celu zwiększenia łącznej objętości wody podlegającej recyklingowi w SWW wykonano połączenie dachów wybranych hal produkcyjnych ze studnią powrotną wody obiegowej. W czasie opadów woda z połaci dachowych uzupełnia ubytki parowania i odświeża wodę w obiegu zamkniętym. Dodatkowo zautomatyzowano system uzupełniania i zrzutu wody. Prowadzimy też wewnętrzne kampanie edukacyjne.

Działania w dziedzinie klimatu

 • Projekt 70 tyś. drzew na 70 lat Grupy Kęty. W 2023 roku Grupa Kęty będzie obchodziła jubileusz 70-lecia (1953-2023); z tej okazji już od roku 2021 Spółka uruchamia proces nasadzenia 70 tysięcy drzew. Wraz z lokalnymi partnerami posadziliśmy 30 tyś sadzonek buków, modrzewi, jodeł i świerków. Projekt będzie kontynuowany w latach 2022 i 2023. Zobacz wideo
 • Program Zielona Grupa – system sugestii pracowniczych. Poprzez program „Zielona GRUPA” zaprosiliśmy naszych pracowników do wspólnego działania na rzecz realizacji strategii w obszarze ESG, w szczególności przeciwdziałania zmianom klimatu. W pierwszym roku działania programu zgłoszono łącznie 18 sugestii, z czego skutecznie wdrożono 12. Przyznano nagrodę roczną – oczyszczacz powietrza dla sugestii z największym wpływem na obniżenie emisji CO2
 • Sprzątamy Beskidy – co roczny projekt sprzątania beskidzkich szlaków, W ramach akcji w 2021 roku odbyły się trzy wspólne sprzątania – w rejonach Klimczoka (Beskid Śląski, 15.05), Babiej Góry (Beskid Żywiecki, 12.06.) i Hrobaczej Łąki (Beskid Mały, 26.06). Łącznie w akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2021” wzięło udział 485 osób, w tym 250 dzieci i młodzieży, którym udało się znieść z górskich szlaków 3650 litrów śmieci.
 • Listy dla Ziemi to edukacja ekologiczna skierowana do dzieci pracowników spółek Grupy Kapitałowej. Dzieci przygotowywały listy, w których edukowały dorosłych jak możemy prostymi działaniami być bardziej ekologiczni. Łącznie w całej Grupie zebrano 216 listów, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
 • Zakres i sposób raportowania strategii klimatycznej Grupy KĘTY został doceniony w Benchmarku Strategii Klimatycznych, tj. obszernym badaniu strategii klimatycznych firm. Wskaźniki zostały opracowane w ramach tego Benchmarku przez ekspertów i praktyków ESG z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Go Responsible. Analiza dotyczyła raportów za 2020 rok spółek WIG20 oraz mWIG40. W tym badaniu Grupa Kęty zdobyła 15 punktów i dzięki temu znalazła się w pierwszej 5-tce firm najlepiej raportujących kwestie klimatyczne. Przeanalizowane zostały dane raportowe pod kątem aż 14 obszarów takich jak zarządzanie ryzykiem, raportowanie emisji, polityka klimatyczna, cele klimatyczne, partnerstwa na rzecz klimatu, wskaźniki emisyjności, globalne polityki SDG, włączanie OZE, efektywność energetyczna, governance klimatyczny, zespół ds. zrównoważonego rozwoju, wytyczne TCFD, zarządzanie strategiczne.

Partnerstwa na rzecz celów

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Aby wzmocnić działania Grupa Kęty S.A. przystąpiła z końcem 2020 roku do organizacji branżowej Aluminium Stewardship Initiative (ASI). W roku 2022 planujemy poddać się certyfikacji na zgodność ze standardem „Performance Standard ASI”. Określa on 59 wymagań w ramach trzech filarów zrównoważonego rozwoju – zarządzania, środowiska i spraw społecznych. Stawia wysoko poprzeczkę nie tylko dla praktyk w obszarze produkcji lecz również pozyskiwania surowców czy zarządzania produktem.
 • Począwszy od roku 2020 Grupa KĘTY S.A. jest członkiem i raportuje kwestie klimatyczne na portalu Carbon Disclosure Project (CDP). Carbon Disclosure Project to międzynarodowa organizacja non-profit, która od lat bada poziom świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw. Dostarcza rzetelnych i sprawdzonych informacji na temat wpływu poszczególnych firm. CDP dokonuje oceny na podstawie odpowiedzi na pytania ujęte w ramach aż 11 grup kryteriów. Pozyskiwane informacje pomagają zidentyfikować wyzwania, inicjatywy, których wymagają dziś coraz częściej inwestorzy i klienci. Obecnie z tych danych korzysta ponad 500 inwestorów z całego świata.

W organizacji funkcjonuje rozbudowany system procedur wewnętrznych w zakresie środowiskowym, przykłady prezentujemy poniżej:

Polityki
1 Zintegrowany System Zarządzania – Polityka Klimatyczna
2 Zintegrowany System Zarządzania – Polityka Środowiskowa
3 Zintegrowany System Zarządzania – Kodeks etyczny
Procedury
1 Realizacja obowiązków prawnych z zakresu ochrony środowiska
2 Instrukcja naliczania i uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska
3 Instrukcja realizacji opłat produktowych
4 Instrukcja postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
5 Komunikowanie się zewnętrzne
6 Postepowanie z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane
7 Identyfikacja aspektów środowiskowych, monitorowanie i pomiary
8 Sterowanie procesami ze znaczącymi aspektami środowiskowymi
9 Postępowanie z odpadami
10 Instrukcja dot. międzynarodowego przemieszczania odpadów
11 Ocena zgodności stosowania niebezpiecznych substancji i ich mieszanin
12 Zarządzanie substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi
13 Instrukcja dotycząca realizacji dostaw substancji / mieszanin niebezpiecznych
14 Postępowanie na wypadek sytuacji awaryjnych
15 Postępownie z firmami obcymi