ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

  • GRI: 403-9
  • GRI: 103-1 w aspekcie “Bezpieczeństwo I higiena pracy”
  • GRI: 103-2 w aspekcie “Bezpieczeństwo I higiena pracy”
  • GRI: 103-3 w aspekcie “Bezpieczeństwo I higiena pracy”

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. funkcjonują polityki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodne z przepisami prawa, adekwatne do warunków, jakie panują w poszczególnych zakładach oraz podporządkowujące się zasadom wynikającym na przykład z wymagań branżowych.

W obszarze bezpieczeństwa pracy kluczowe są działania prewencyjne, opracowywane w celu ograniczania ryzyka. Zaliczamy do nich instrukcje oraz zasady wykonywania i nadzorowania prac, szkolenia i instruktaże dla pracowników, programy sugestii, działania służące do identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka. Monitoring stanu bezpieczeństwa prowadzony jest także w formie audytów.

W spółkach Grupy Kapitałowej systemy zarządzania obszarem uregulowane są zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami. W spółkach zlokalizowanych w Polsce wyznaczone są osoby odpowiedzialne za system oraz poszczególne obszary. Powoływane są zespoły, których zadaniem jest bieżąca analiza sytuacji, incydentów oraz identyfikacja zagrożeń. Osoby kierujące zespołami odpowiedzialne są za organizowanie miejsc pracy zgodnie z przepisami, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa.

Sprawne zarządzanie obszarem umożliwiają procedury, w których zdefiniowane są ścieżki postępowania w określonych sytuacjach oraz przypisane odpowiedzialności.

W zakresie procedur bezpieczeństwa w roku 2021 kontynuowano działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń wynikających z pandemii, w tym:

1.
zapewniano szeroki dostęp do środków ochrony i higieny,
2.
wszelkiego rodzaju działania wymagające kontaktu (rekrutacje, szkolenia, kursy językowe) realizowano poprzez platformy komunikacyjne
3.
zwiększono skalę wykorzystywania pracy zdalnej
W Grupie Kęty S.A. działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem, zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:
  • identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
  • wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
  • szacują ryzyko zawodowe,
  • proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.

W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Wszyscy pracownicy spółki objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

przedział wiekowy 2020 liczba osób 2021 liczba osób
Grupa Kapitałowa razem 51 55
do 30 lat 9 12
30 – 50 lat 34 29
powyżej 50 lat 8 14
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 45 42
do 30 lat 8 10
30 – 50 lat 29 23
powyżej 50 lat 8 13
pozostałe lokalizacje razem 6 13
do 30 lat 1 2
30 – 50 lat 5 6
powyżej 50 lat 0 5
Grupa Kęty S.A. razem 8 9
do 30 lat 2 1
30 – 50 lat 4 3
powyżej 50 lat 2 5

płeć 2020 liczba osób 2021 liczba osób
Grupa Kapitałowa razem 51 55
kobiety 12 20
mężczyźni 39 35
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 45 42
kobiety 8 15
mężczyźni 37 27
pozostałe lokalizacje razem 6 13
kobiety 4 5
mężczyźni 2 8
Grupa Kęty S.A. razem 8 9
kobiety 1 1
mężczyźni 7 8

W roku 2021 wypadkom przy pracy uległo 55 osób, w tym 20 kobiet i 35 mężczyzn. Głównie były to powierzchniowe urazy, w 8 przypadkach doszło do złamania kości. Każdy wypadek został drobiazgowo przeanalizowany, następnie wdrożono działania mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości.

Grupa Kapitałowa, jako jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju w Strategii 2021-2025 przyjęła zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Skuteczność działań w tym obszarze będzie mierzona wskaźnikiem TRIR (Total Recordable Incident Rate) prezentującym ilość wypadków na stu pracowników. Naszym celem, jest obniżenie tego wskaźnika do poziomu poniżej 1 w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2021 uzyskaliśmy wynik na poziomie 1,2.

 

Dodatkowo poprzez m.in program medyczny „Opieka medyczna S” gwarantujemy naszym pracownikom i ich rodzinom szeroki dostęp do usług zdrowotnych. W 2021 ubezpieczeniem objętych było 3340 pracowników, co stanowi 68% pracowników spółek krajowych.

W roku 2021 w spółkach Grupy Kapitałowej nie stwierdzono choroby zawodowej. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

68%
pracowników objętych ubezpieczeniem

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP

  • GRI: 403-5

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP w 2021 roku

2021 rok liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) czy dostępne dla innych osób, których praca jest kontrolowana przez organizację w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika w tym szkolenia w godzinach pracy w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników
Grupa Kapitałowa razem 13 436 w zależności od spółki 13 222 13 222 13 109
szkolenia obligatoryjne 12 728 w zależności od spółki 12 516 12 516 12 728
szkolenia dodatkowe 708 w zależności od spółki 706 706 381
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 11 824 tak 11 824 11 824 11 531
szkolenia obligatoryjne 11 308 tak 11 308 11 308 11 308
szkolenia dodatkowe 516 tak 516 516 223
pozostałe lokalizacje razem 1 612 w zależności od spółki 1 398 1 398 1 578
szkolenia obligatoryjne 1 420 w zależności od spółki 1 208 1 208 1 420
szkolenia dodatkowe 192 w zależności od spółki 190 190 158
Grupa Kęty S.A. razem 4 611 tak 4 611 4 611 4 611
szkolenia obligatoryjne 4 412 tak 4 412 4 412 4 412
szkolenia dodatkowe 199 tak 199 199 199

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP w 2020 roku

2020 rok liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) czy dostępne dla innych osób, których praca jest kontrolowana przez organizację w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika w tym szkolenia w godzinach pracy w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników
Grupa Kapitałowa razem 7 993 w zależności od spółki 7 989 7 982 5 988
szkolenia obligatoryjne 7 566 w zależności od spółki 7 564 7 557 5 588
szkolenia dodatkowe 427 w zależności od spółki 425 425 400
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 6 842 tak 6 842 6 842 4 866
szkolenia obligatoryjne 6 442 tak 6 442 6 442 4 466
szkolenia dodatkowe 400 tak 400 400 400
pozostałe lokalizacje razem 1 151 w zależności od spółki 1 147 1 140 1 122
szkolenia obligatoryjne 1 124 w zależności od spółki 1 122 1 115 1 122
szkolenia dodatkowe 27 w zależności od spółki 25 25 0
Grupa Kęty S.A. razem 2 688 tak 2 688 2 688 2 688
szkolenia obligatoryjne 2 688 tak 2 688 2 688 2 688
szkolenia dodatkowe