ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w ramach spółek Grupy Kapitałowej na koniec grudnia 2021 r. wynosił 5555 osoby (bez umów o dzieło, zlecenia, inne – pełne dane, patrz tabela poniżej). To 4% wzrost w stosunku do roku 2020.
  • GRI: 102-8

W spółkach Grupy podstawową formą zatrudnienia są umowy o pracę, w tym umowy na czas nieokreślony stanowią ponad 80% ogółu umów.

W spółkach zagranicznych zatrudnionych jest 595 pracowników i jest to o 10% więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast w spółkach zlokalizowanych w Polsce zatrudnienie wzrosło o 4%, z 4727 do 4900.

Wśród zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w grudniu 2021 kobiety stanowią 30%. Dominują umowy na czas nieokreślony – 82%, na czas określony – 15%, natomiast nowi pracownicy na okresie próbnym – 2%.

Pierwsza umowa z firmą zawierana jest na 3-miesięczny okres próbny. Z uwagi na fakt, iż w tak krótkim okresie trudno jest ocenić możliwości i potencjał pracownika, planujemy dłuższy okres wdrożenia i tym czasie zawierane są umowy na czas określony. Umowy terminowe nie przekraczają maksymalnego czasu przewidzianego prawem pracy, czyli 33 miesięcy.

Z uwagi na profil produkcyjny spółek Grupy 72% zatrudnionych pracuje na stanowiskach robotniczych, 25% na stanowiskach nierobotniczych. Kadra kierownicza to 3%.

Szczegółową strukturę ze względu na płeć, wiek, rodzaj stanowiska oraz rodzaj umowy, na podstawie której świadczona jest praca, przedstawiają poniższe tabele. Dla porównania przedstawiono także dane obejmujące poprzedni rok sprawozdawczy (2020).

80%
Procent wszystkich umów na czas nieokreślony
4 900
Pracowników zatrudnionych w Polsce
595
Pracowników zatrudnionych w zakładach za granicą

Struktura zatrudnienia wg płci w 2021 roku

2021 rok Płeć umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy RAZEM
Grupa Kapitałowa Razem 135 859 4 560 1 1 12 5 5 572
Kobiety 34 314 1 298 1 0 4 2 1 653
mężczyźni 101 545 3 261 0 1 8 3 3 919
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce Razem 131 799 3 969 1 1 7 5 4 913
Kobiety 32 288 1 075 1 0 3 2 1 401
mężczyźni 99 511 2 894 0 1 4 3 3 512
pozostałe lokalizacje Razem 4 60 591 0 0 5 0 659
Kobiety 2 26 223 0 0 1 0 252
mężczyźni 2 34 368 0 0 4 0 407
Grupa Kęty S.A. Razem 21 112 1 259 0 0 1 0 1 393
Kobiety 2 30 321 0 0 1 0 354
mężczyźni 19 82 938 0 0 0 0 1 039

Struktura zatrudnienia wg płci w 2020 roku

2020 rok Płeć umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy RAZEM
Grupa Kapitałowa Razem 131 890 4 301 0 1 16 7 5 346
Kobiety 45 316 1 193 0 0 4 3 1 561
mężczyźni 86 574 3 108 0 1 12 4 3 785
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce Razem 127 879 3 721 0 1 11 6 4 745
Kobiety 44 314 975 0 0 3 2 1 338
mężczyźni 83 565 2 746 0 1 8 4 3 407
pozostałe lokalizacje Razem 4 11 580 0 0 5 1 601
Kobiety 1 2 218 0 0 1 1 223
mężczyźni 3 9 362 0 0 4 0 378
Grupa Kęty S.A. Razem 6 142 1 205 0 1 0 0 1 354
Kobiety 1 48 297 0 0 0 0 346
mężczyźni 5 94 908 0 1 0 0 1 008

Struktura zatrudnienia wg rodzajów stanowisk w 2021 roku

2021 rok kobiety mężczyźni umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy pracownicy tymczasowi
Grupa Kapitałowa razem 1 646 3 909 135 860 4 559 1 1 12 5 291
kadra kierownicza 38 149 1 5 181 0 1 7 4 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 640 739 24 160 1 149 1 0 4 1 0
stanowiska robotnicze 968 3 021 110 694 3 185 0 0 2 0 291
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 1 395 3 505 131 800 3 968 1 1 7 5 276
kadra kierownicza 28 122 1 2 147 0 1 2 4 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 569 618 22 151 1 013 1 0 4 1 0
stanowiska robotnicze 798 2 765 108 646 2 809 0 0 2 0 276
pozostałe lokalizacje razem 251 404 4 60 591 0 0 5 0 15
kadra kierownicza 10 27 0 3 34 0 0 5 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 71 121 2 9 181 0 0 0 0 0
stanowiska robotnicze 170 256 2 48 376 0 0 0 0 15
Grupa Kęty S.A. razem 352 1 040 21 112 1 259 0 0 1 0 0
kadra kierownicza 6 39 0 0 45 0 0 0 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 122 175 3 12 282 0 0 1 0 0
stanowiska robotnicze 224 826 18 100 932 0 0 0 0 0

Struktura zatrudnienia wg rodzajów stanowisk w 2020 roku

2020 rok kobiety mężczyźni umowy na okres próbny umowy na czas określony umowy na czas nieokreślony umowy na zastępstwo umowy o dzieło umowy zlecenia inne umowy pracownicy tymczasowi
Grupa Kapitałowa razem 1 554 3 768 131 890 4 301 0 0 17 7 326
kadra kierownicza 39 146 1 4 180 0 0 7 6 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 608 717 27 164 1 134 0 0 7 1 2
stanowiska robotnicze 907 2 905 103 722 2 987 0 0 3 0 324
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 1 333 3 394 127 879 3 721 0 0 12 6 306
kadra kierownicza 29 118 1 1 145 0 0 2 6 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 544 608 24 157 971 0 0 7 0 0
stanowiska robotnicze 760 2 668 102 721 2 605 0 0 3 0 306
pozostałe lokalizacje razem 221 374 4 11 580 0 0 5 1 20
kadra kierownicza 10 28 0 3 35 0 0 5 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 64 109 3 7 163 0 0 0 1 2
stanowiska robotnicze 147 237 1 1 382 0 0 0 0 18
Grupa Kęty S.A. razem 346 1 007 6 142 1 205 0 0 1 0 0
kadra kierownicza 8 39 0 0 47 0 0 0 0 0
pozostałe stanowiska nierobotnicze 123 172 1 25 269 0 0 0 0 0
stanowiska robotnicze 215 796 5 117 889 0 0 1 0 0

Struktura zatrudnienia wg wieku w 2021 roku

2021 rok przedział wiekowy mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze
Grupa Kapitałowa razem 3 817 1 738 3 850 1 705 69% 31% 69% 31%
do 30 lat 777 340 833 284 14% 6% 15% 5%
30 – 50 lat 2 277 1 099 2 192 1 184 41% 20% 39% 21%
powyżej 50 lat 763 299 825 237 14% 5% 15% 4%
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 3 413 1487 3 424 1 476 70% 30% 70% 30%
do 30 lat 714 310 757 267 15% 6% 15% 5%
30 – 50 lat 2 039 943 1 949 1 033 42% 19% 40% 21%
powyżej 50 lat 660 234 718 176 13% 5% 15% 4%
pozostałe lokalizacje razem 404 251 426 229 62% 38% 65% 35%
do 30 lat 63 30 76 17 10% 5% 12% 3%
30 – 50 lat 238 156 243 151 36% 24% 37% 23%
powyżej 50 lat 103 65 107 61 16% 10% 16% 9%
Grupa Kęty S.A. razem 1 039 353 1 050 342 75% 25% 75% 25%
do 30 lat 162 45 173 34 12% 3% 12% 2%
30 – 50 lat 647 239 629 257 46% 17% 45% 18%
powyżej 50 lat 230 69 248 51 17% 5% 18% 4%

Struktura zatrudnienia wg wieku w 2020 roku

2020 rok przedział wiekowy mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze mężczyźni kobiety stanowiska robotnicze stanowiska nierobotnicze
Grupa Kapitałowa razem 3 768 1 554 3 821 1 501 71% 29% 72% 28%
do 30 lat 805 309 857 257 15% 6% 16% 5%
30 – 50 lat 2 228 969 2 167 1 030 42% 18% 41% 19%
powyżej 50 lat 735 276 797 214 14% 5% 15% 4%
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 3 394 1 333 3 428 1 299 72% 28% 73% 27%
do 30 lat 751 285 796 240 16% 6% 17% 5%
30 – 50 lat 2 003 830 1 936 897 42% 18% 41% 19%
powyżej 50 lat 640 218 696 162 14% 5% 15% 3%
pozostałe lokalizacje razem 374 221 393 202 63% 37% 66% 34%
do 30 lat 54 24 61 17 9% 4% 10% 3%
30 – 50 lat 225 139 231 133 38% 23% 39% 22%
powyżej 50 lat 95 58 101 52 16% 10% 17% 9%
Grupa Kęty S.A. razem 1 007 346 1 011 342 74% 26% 75% 25%
do 30 lat 164 47 173 38 12% 3% 13% 3%
30 – 50 lat 614 232 596 250 45% 17% 44% 18%
powyżej 50 lat 229 67 242 54 17% 5% 18% 4%
61
%
zatrudnionych to osoby w wieku od 30 do 50 lat
20
%
zatrudnionych to osoby w wieku do 30 lat
19
%
zatrudnionych to osoby w wieku powyżej 50-ciu lat

W ramach struktury wiekowej najliczniejsza jest grupa mężczyzn w wieku powyżej 30 do 50 lat. Najmniejszy wskaźnik odnotowujemy wśród kobiet powyżej 50 lat – 5%.

Wskaźniki zatrudnienia

  • GRI: 401-1

W roku 2021 do spółek Grupy dołączyło 967 pracowników, w tym 28% to kobiety.

Każdy pracownik wnosi do organizacji nową wiedzę, inny punkt widzenia oraz doświadczenie. Dzięki temu pojawia się możliwość świeżego spojrzenia na toczące się procesy, wychodzenie z rutyny i  doskonalenie pracy. W naszej Strategii postawiliśmy sobie ambicje budowania profesjonalnego i zaangażowanego zespołu pracowników oraz kreowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w branży, a także koncentracji na poszukiwaniu i przyciąganiu do organizacji talentów. Każdego pracownika traktujemy indywidualnie i z należytą starannością. Kapitał ludzki traktujemy, jako nadzwyczajne aktywo naszej organizacji.

W omawianym okresie z organizacji odeszło 693 pracowników. 37 % stanowili pracownicy w wieku do 30 lat, a 10% – powyżej 60-ciu lat.

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć oraz strukturę wiekową w 2021 roku

2021 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 449 274 176 56 12
kobiety 101 84 72 11 3
mężczyźni 348 190 104 45 9
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 397 247 144 45 9
kobiety 86 72 55 9 3
mężczyźni 311 175 89 36 6
pozostałe lokalizacje razem 52 27 32 11 3
kobiety 15 12 17 2 0
mężczyźni 37 15 15 9 3
Grupa Kęty S.A. razem 104 62 38 8 2
kobiety 12 12 12 0 2
mężczyźni 92 50 26 8 0

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć oraz strukturę wiekową w 2020 roku

2020 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 310 172 128 35 9
kobiety 89 52 47 12 2
mężczyźni 221 120 81 23 7
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 298 156 118 29 9
kobiety 86 47 43 10 2
mężczyźni 212 109 75 19 7
pozostałe lokalizacje razem 12 16 10 6 0
kobiety 3 5 4 2 0
mężczyźni 9 11 6 4 0
Grupa Kęty S.A. razem 27 8 7 1 1
kobiety 8 2 2 0 1
mężczyźni 19 6 5 1 0

Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę w podziale na płeć w 2021 roku

2021 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 257 189 104 76 67
kobiety 51 49 29 27 14
mężczyźni 206 140 75 49 53
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 232 173 95 70 64
kobiety 45 43 28 26 12
mężczyźni 187 130 67 44 52
pozostałe lokalizacje razem 25 16 9 6 3
kobiety 6 6 1 1 2
mężczyźni 19 10 8 5 1
Grupa Kęty S.A. razem 34 24 12 26 44
kobiety 4 2 2 6 10
mężczyźni 30 22 10 20 34

Pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę w podziale na płeć w 2020 roku

2020 rok płeć wiek do 30 lat wiek 31-40 lat wiek 41-50 lat wiek 51-60 lat pow. 60 lat
Grupa Kapitałowa razem 198 123 100 38 46
kobiety 52 34 40 18 8
mężczyźni 146 89 60 20 38
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce razem 179 108 82 22 43
kobiety 44 27 29 10 6
mężczyźni 135 81 53 12 37
pozostałe lokalizacje razem 19 15 18 16 3
kobiety 8 7 11 8 2
mężczyźni 11 8 7 8 1
Grupa Kęty S.A. razem 10 8 11 6 15
kobiety 2 3 3 1 3
mężczyźni 8 5 8 5 12