ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Świadczenia

  • GRI: 401-2

III filar zabezpieczenia emerytalnego

W 12 spółkach Grupy Kapitałowej funkcjonują dodatkowe świadczenia dla pracowników w postaci III filaru zabezpieczenia emerytalnego. W Polsce jest to Program „Pogodna Przyszłość”, którym objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia. W 2021 roku z programu korzystało 38% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej.

W 11 spółkach funkcjonują dodatkowe fundusze emerytalne. W Polsce w drugiej połowie 2019 r. spółki uruchomiły program na bazie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wpłaty na konto PPK pochodzą od pracodawcy, pracownika i państwa. Na dzień 31.12.2021 r. z PPK korzystało 35% zatrudnionych w Grupie Kapitałowej.

35
%
Liczba osób zatrudnionych w Grupie, które na dzień 31.12.2021 r. korzystało z PPK

Pracownicze programy emerytalne w 2021 roku

2021 rok liczba uprawnionych liczba ubezpieczonych % ubezpieczonych w stosunku do stanu zatrudnienia
Grupa Kapitałowa
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 111 38%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 5 197 1 940 35%
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 063 42%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 4 855 1 720 35%
pozostałe lokalizacje
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 48 7%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 348 225 34%
Grupa Kęty S.A.
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 1 152 83%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 1 379 633 45%

Pracownicze programy emerytalne w 2020 roku

2020 rok liczba uprawnionych liczba ubezpieczonych % ubezpieczonych w stosunku do stanu zatrudnienia
Grupa Kapitałowa
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 147 40%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 5 035 1 912 38%
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 2 092 44%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 4 687 1 687 36%
pozostałe lokalizacje
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 55 9%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 348 225 38%
Grupa Kęty S.A.
pracownicze programy emerytalne (np. PPE) 1 133 89%
PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe 1 345 614 45%
  • GRI: 102-41
  • GRI: 402-1

Umowy zbiorowe

Regulaminy, takie jak regulamin pracy, wynagradzania, funduszu motywacyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opisują szczegółowo warunki otrzymywania poszczególnych świadczeń w Grupie Kapitałowej. Jedynie w Grupie Kęty S.A. funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objęte są wszystkie osoby zatrudnione w spółce, czyli 100% pracowników. Jest on formą współpracy pracodawcy z organizacjami związkowymi, które reprezentują interesy pracowników. Na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca informuje organizacje związkowe o sprawach mieszczących się w ich kompetencjach, zgodnie z terminami określonymi w tej ustawie.