ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Różnorodność

  • GRI: 103-1
  • GRI: 103-2
  • GRI: 103-3
  • GRI: 405-1
  • GRI: 405-2
  • GRI: 406-1
  • GRI: 103–1
  • GRI: 103–2
  • GRI: 103–3

Spółki Grupy Kapitałowej wypełniają zobowiązania określone w Polityce Różnorodności oraz Polityce poszanowania godności w miejscu pracy. Dokumenty te opisują między innymi nasze stanowisko w kwestiach związanych z pracownikami czy osobami, które łączą z naszą Grupą inne relacje. Deklarujemy równość szans, poszanowanie różnorodności, zapewnienie godnych warunków pracy, a przede wszystkim, bezwzględnie – przestrzeganie przepisów prawa.

W naszej organizacji ważna jest zasada sprawiedliwego traktowania. Wszystkim pracownikom stwarzamy równe szanse w zakresie wynagradzania, premiowania, doskonalenia umiejętności, awansu, na podstawie indywidualnych możliwości, osiągnieć i wyników pracy. Czynniki warunkujące rozwój zawodowy formułujemy w sposób przejrzysty, podobnie jak oczekiwania przełożonych wobec pracowników.

Nasze
zobowiązania
Podstawowym zadaniem w organizacji jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie tylko w sferze fizycznej, ale i psychospołecznej poprzez zapobieganie występowaniu zjawisk niepożądanych.
Podejmujemy starania, aby dzielące nas różnice nie były przeszkodą dla dobrych relacji, a szansą dla rozwoju organizacji. Istotnym elementem jest tworzenie grup projektowych, w ramach których nie tylko następuje wymiana wiedzy i doświadczeń, ale też budowane są koleżeńskie relacje. Reagujemy w sytuacjach, które wykraczają poza ramy zachowań akceptowalnych. Obszar ten wspierają standardy postępowania opisane w Kodeksie Etyki, do przestrzegania których zobowiązały się wszystkie spółki Grupy. Lokalnie funkcjonują Komisje Etyki odpowiedzialne między innymi za przyjmowanie i analizę zgłoszeń. Z ramienia Grupy powołany został również Rzecznik Etyki Biznesu, który dba o przestrzeganie wartości zapisanych w Kodeksie.

Jednym z obszarów, który podlega analizie w kontekście poszanowania różnorodności jest raport w postaci poniższej tabeli przedstawiający kadrę zarządzającą w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy.

Struktura zarządu w 2021 roku w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy

2021 rok dyrektorzy, w tym zarząd kobiety mężczyźni wiek do 40 lat wiek od 41 do 50 lat wiek powyżej 50 lat staż w Grupie do 10 lat staż w Grupie od 11 do 20 lat staż w Grupie powyżej 20 lat
Grupa Kapitałowa 81 14 67 7 51 23 27 29 25
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce 58 9 49 5 38 15 11 25 22
pozostałe lokalizacje 23 5 18 2 13 8 16 4 3
Grupa Kęty S.A. 21 3 18 1 17 3 4 8 9

Struktura zarządu w 2020 roku w podziale na płeć, wiek oraz staż pracy

2020 rok dyrektorzy, w tym zarząd kobiety mężczyźni wiek do 40 lat wiek od 41 do 50 lat wiek powyżej 50 lat staż w Grupie do 10 lat staż w Grupie od 11 do 20 lat staż w Grupie powyżej 20 lat
Grupa Kapitałowa 87 14 73 14 52 21 32 37 18
w tym
spółki zlokalizowane w Polsce 64 9 55 10 39 15 19 30 15
pozostałe lokalizacje 23 5 18 4 13 6 13 7 3
Grupa Kęty S.A. 21 3 18 1 17 3 5 10 6

W spółkach Grupy Kapitałowej wynagrodzenia pracowników w poszczególnych grupach zawodowych weryfikowane są na tle zapisów w regulaminach wewnętrznych oraz porównywane z danymi z rynku. Analizowany jest również poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia mężczyzn w kontekście 6 grup zawodowych. Na bazie przygotowanych raportów wynagrodzenia kobiet stanowią średnio 84% wynagrodzenia mężczyzn.

Dodatkowej weryfikacji poddaliśmy wybrane stanowiska w ramach grup, w których odnotowujemy spadek w stosunku do roku 2020. Pojawiające się różnice wynikają głównie z opisu stanowiska pracy: różnego zakresu odpowiedzialności, czy poziomu wiedzy i doświadczenia niezbędnego w pracy.

Struktura wynagrodzeń jest monitorowana przez spółki Grupy, między innymi w kontekście zapewniania równych szans oraz zapobiegania dyskryminacji.

Wskaźnik odchylenia wynagrodzeń kobiet wg głównych grup stanowisk w 2020 i 2021 roku

grupa stanowisk wskaźnik odchylenia 2020 rok wskaźnik odchylenia 2021 rok
Grupa Kapitałowa
zarządzający 69% 79%
dyrektor 80% 80%
kierownik 99% 103%
specjalista 79% 78%
mistrz 94% 85%
produkcyjne, robotnicze 86% 86%
Grupa Kęty S.A.
zarządzający 0% 0%
dyrektor 80% 81%
kierownik 86% 96%
specjalista 80% 84%
mistrz 0% 0%
produkcyjne, robotnicze 85% 86%

 

Grupa Kęty S.A. nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład 4 osobowego Zarządu wchodzą wyłącznie mężczyźni. W skład 6 osobowej Rady Nadzorczej XI kadencji wg stanu na 31.12.2021 roku wchodziła jedna kobieta.

W związku z upływem kadencji Zarządu Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 8 kwietnia 2021 roku powołała Pana Dariusza Mańko na stanowisko Prezesa Zarządu XI kadencji oraz Pana Rafała Warpechowskiego, Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Greli w skład Zarządu XI kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z posiadaną przez Zarząd Spółki wiedzą, wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonany został w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia i w żaden sposób nie dyskryminował osób ze względu na płeć, kierunek wykształcenia czy wiek.

Brak naruszeń
W roku 2021 w Grupie Kapitałowej nie zgłoszono żadnych przypadków naruszenia zasad Kodeksu Etycznego, w szczególności Polityki poszanowania godności w miejscu pracy.