ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Łańcuch dostaw

  • GRI: 102-9
  • GRI: 102-10
  • GRI: 204-1
  • GRI: 414-1
  • GRI: 103–1, 2, 3

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w Grupie Kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają akcesoria i półprodukty do produkcji systemów aluminiowych: okucia, uszczelki, szkło, itp. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw. Mając świadomość wpływu na otoczenie staramy się w pierwszej kolejności korzystać z lokalnych lub krajowych dostawców. Niestety ze względu na specyfikę branży jest to możliwe w ograniczonym zakresie (złom aluminiowy, farby, lakiery, rozcieńczalniki, granulaty do produkcji folii z tworzyw sztucznych część akcesoriów do produkcji systemów).

Struktura
dostaw
Ze względu na znaczący wzrost cen surowców, które w większości pochodzą z importu, udział zakupu surowców i materiałów pochodzących od dostawców krajowych spadł z 36% w 2020 roku do 30% w roku 2021. Dostawcy z pozostałych krajów Europy stanowili ok. 65% a ok. 5% stanowili dostawcy z innych kontynentów.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierujemy się przy wyborze dostawców są:
  • Jakość oraz stabilność dostaw
  • Polityka cenowa i terminy płatności
  • Standardy współpracy i obsługi klienta
  • Podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju

W roku 2021 opracowaliśmy Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Kodeks określa najważniejsze aspekty stawiane Dostawcom Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poszanowania praw człowieka, odpowiedzialności za jakość produktu oraz za środowisko naturalne.

W dokumencie odnieśliśmy się do naszych zobowiązań względem dostawców jak również naszych oczekiwań względem nich. Przygotowaliśmy wewnętrzną procedurę, której celem jest monitorowanie procesu postępu wdrażania i zaznajamiania dostawców z tym dokumentem.

Wypracowaliśmy Listę Dostawców objętych zapisami Kodeksu Dostawców w każdym segmencie biznesowym Grupy Kapitałowej. Odpowiednio w Segmencie Wyrobów Wyciskanych dostawcy objęci Kodeksem generują 91% obrotów, w Segmencie Opakowań Giętkich 95% a w Segmencie Systemów Aluminiowych 95%

W strategii 2021-2022 przyjęliśmy, iż 100 % dostawców z Listy objętych zostanie zapisami Kodeksu. Wykonanie za rok 2021 w zależności od segmentu kształtowało się na poziomie (18-84%), w tym: SWW- 50%, SOG – 18%, SSA – 84%,  co pozwala nam na dobra ocenę tego procesu. Jednocześnie przed nami kolejny etap systematycznej kontroli i wzmacniania wspólnych działań.

Wartym podkreślenia jest  fakt pozytywnego odzewu z rynku na tego typu działania – od wielu dostawców dotarły do nas słowa zrozumienia i współtworzenia tak istotnych wartości.