ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Strategia rozwoju

4 filary Strategii Grupy Kapitałowej Kęty na lata 2021 – 2025 („Strategia”) opublikowanej 16 grudnia 2020 zgodne z Misją, Wizją i Wartościami Grupy to:

Założenia

W toku prac nad Strategią przeanalizowano główne trendy rynkowe, środowiskowe i regulacyjne wpływające na poszczególne Segmenty Grupy Kapitałowej, oszacowano tempo rozwoju rynku oraz określono optymalny, zdaniem Zarządu Spółki, scenariusz rozwoju dla każdego z Segmentów. Podstawowym wnioskiem w trakcie prac było potwierdzenie, iż Segmenty Grupy Kapitałowej działają na atrakcyjnych i perspektywicznych rynkach a osiągnięty w toku realizacji Strategii 2015 – 2020 potencjał, pozwala na dalszy organiczny rozwój.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki przyjął cele operacyjne, finansowe a także sparametryzował i po raz pierwszy zaprezentował zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance – Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

Strategia Segmentu Wyrobów Wyciskanych

Strategia Segmentu Wyrobów Wyciskanych zakłada systematyczne zwiększanie udziału w europejskim rynku poprzez:
  • podwojenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, tzw. komponentów do sektorów motoryzacyjnego i transportowego do roku 2025,
  • selektywną ekspansję na wybrane rynki europejskie (intensyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych),
  • systematyczne zwiększenie mocy produkcyjnych do poziomu ok. 125 tys. ton w 2025 roku, umożliwiające większą elastyczność obsługi klientów.

Szacowane średnie roczne tempo rozwoju rynku w okresie 2021 – 2025 określono na poziomie ok. 2%, Segment natomiast zamierza osiągnąć ok. 9 % wartościowo. Jednym z priorytetów Segmentu jest utrzymanie wysokiego poziomu rentowności operacyjnej przy rosnących przychodach dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz ciągłym procesom poprawy efektywności. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrostu wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii. Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021 – 2025 zostanie przeznaczone ok. 58% całego budżetu inwestycyjnego Segmentu wynoszącego 692 mln PLN. Pozostałą część stanowią nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury i potencjału produkcyjnego.

Strategia Segmentu Systemów Aluminiowych

Segment Systemów Aluminiowych ze względu na wysoki udział rynkowy w kraju, rozwój sprzedaży w horyzoncie Strategii opiera głównie na:
  • intensyfikacji sprzedaży zagranicznej, szczególnie na rynkach brytyjskim i amerykańskim,
  • poszerzeniu oferty o nowe produkty, np. systemy zabudów wewnętrznych czy przeciwpożarowe,
  • inwestycje w działalność wydłużającą łańcuch kreowanej wartości,
  • poszerzenie oferty produktowej oraz wsparcie techniczne i sprzedażowe ukierunkowane na budownictwo indywidualne.

Średnioroczne tempo wzrostu rynku zostało oszacowane na poziomie ok. 3% (w ujęciu wartościowym), ambicją Segmentu jest natomiast osiągnięcie ok. 9%. Segment Systemów Aluminiowych będzie dążył do utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej dzięki systematycznej poprawie efektywności działania. Zysk EBITDA na zatrudnionego wzrośnie o 6% w okresie Strategii. Inwestycje rozwojowe to zdecydowana większość budżetu Segmentu. Będą one stanowiły ok. 66% z 492 mln PLN inwestycji w okresie Strategii. Inwestycje odtworzeniowe wyniosą 166 mln PLN.

Strategia Segmentu Opakowań Giętkich

Segment Opakowań Giętkich ze względu na szereg zmian w otoczeniu rynkowym oparł swoją Strategię na istniejącym potencjale produkcyjnym. Wydatki inwestycyjne zostały zoptymalizowane do 82 mln PLN w okresie Strategii. Zapewnią one utrzymanie elastyczności i wydajności parku maszynowego. Pomimo tego cele sprzedażowe, uwzględniając korektę roku bazowego (2020) wynikającą z jednorazowego, pozytywnego efektu tzw. lockdown’u (zamknięcia) gospodarki światowej, są równie ambitne jak w pozostałych segmentach. Zakładają one wzrost sprzedaży w tempie 4,4% średniorocznie w okresie Strategii przy 2% tempie wzrostu rynku. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrost wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii.

Wspomniany powyżej jednorazowy, pozytywny efekt tzw. lockdown’u – wynikał z przerwania łańcuchów dostaw z Bliskiego i Dalekiego Wschodu głównie w drugim i trzecim kwartale 2020 roku, co wpłynęło na znaczne ograniczenie importu z tych kierunków, czego beneficjentami byli europejscy producenci, w tym SOG. W okresie tym możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnych wyników działalności. Efekt ten został oszacowany na 66 mln PLN na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln PLN na poziomie zysku EBITDA oraz 51 mln PLN na poziomie zysku netto.

ESG

Dowiedź się więcej o ESG
ESG i zrównoważony rozwój w strategii

Polityka dywidendowa

Strategia zakłada utrzymanie w latach 2021-2025 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W niniejszej Strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim.

Przyjęto, że w latach 2021-2025 wypłacona zostanie w formie dywidendy kwota około 2,0 mld PLN, co oznacza wzrost o około 0,8 mld PLN względem okresu 2016-2020. W przeliczeniu na 1 akcję kwota wyniesie ok. 200 PLN, co zapewni akcjonariuszom średnio 7% zwrot z akcji (przy cenie akcji na poziomie 585 zł/akcję). Przygotowując rekomendację Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, dotyczącą kwoty dywidendy do wypłaty, zarząd Spółki brał będzie pod uwagę m.in.: bieżącą i przewidywaną sytuację finansową Grupy Kapitałowej, kwoty otrzymywanych przez Spółkę dywidend ze spółek zależnych czy wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Przeczytaj także: