ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Metodologia

 • GRI: 102-10
 • GRI: 102-46
 • GRI: 102-47
 • GRI: 102-48
 • GRI: 102-49
 • GRI: 102-50
 • GRI: 102-51
 • GRI: 102-52
 • GRI: 102-53
 • GRI: 102-54
 • GRI: 103-1

Raport dotyczy roku obrotowego trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Grupa Kęty S.A. przygotowuje Oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych od 2016 roku. Spółka raportuje w okresach rocznych. Poprzednie oświadczenie za 2020 rok zostało opublikowane w marcu 2021 roku.

Prezentujemy w nim nasze podejście oraz opis polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim oświadczeniu.

Główny zakres przedstawianych danych nie uległ zmianie w stosunku do roku 2020, natomiast obecne Oświadczenie  zostało przedstawione wg. nowej struktury. Dokument został opracowany w oparciu o wybrane wskaźniki GRI Standards.

Oświadczenie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne. Zakres oświadczenia dostosowaliśmy do kluczowych kwestii poruszanych przez interesariuszy oraz analizy istotności przeprowadzonej przy okazji tworzenia strategii ESG 2021-2025.

Poniższa tabela prezentuje zidentyfikowane w Grupie oraz umieszczone w oświadczeniu tematy o szczególnej wadze z perspektywy naszej organizacji w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym, biorąc pod uwagę istotność oraz oddziaływanie danego aspektu.

Istotne aspekty Istotność aspektu Oddziaływanie aspektu
wysoka średnia wewnątrz na zewnątrz
Environment (Środowisko)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych x Nie zidentyfikowano x x
Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji x x x
Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu x x x
Social (Społeczeństwo)
Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników x Nie zidentyfikowano x
Atrakcyjny pracodawca – wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów x x x
Wspieranie lokalnych społeczności x x x
Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym x x x
Rozwój idei wychowania przez sport, jako narzędzie do zwiększania aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz walki z otyłością – chorobą cywilizacyjną XXI wieku x x x
Governace (Zarzadzanie)
Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw x Nie zidentyfikowano x x
Rozwój biznesu i podział wypracowanego zysku z szerokim gronem interesariuszy x x x