ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Akcjonariat i inwestorzy

 • GRI: 102-5

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 9 650 152 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2020 oraz 2021 roku przedstawia się następująco:

Liczba akcji 31.12.2021 Udział w kapitale Liczba akcji 31.12.2020 Udział w kapitale
Nationale Nederlanden OFE 1 527 094 15,82% 1 858 073 19,30%
OFE AVIVA Santander 1 262 355 13,08% 1 297 681 13,48%
OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ 843 143 8,74% 847 272 8,80%
AEGON PTE 654 718 6,78% 692 995 7,20%
MetLife OFE 580 562 6,02% 542 834 5,64%
PTE Allianz Polska 490 167 5,08% 503 871 5,23%
Pozostali 4 292 113 44,48% 3886 631 30,36%
Razem 9 650 152 100,00% 9 629 357 100,00%

Po dniu bilansowym Spółka w dniu 31 maja 2022 r. otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, (dalej: OFE) oraz Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: DFE) zawiadomienie z informacją, iż w wyniku transakcji w dniu 23.05.2022 r. na akcjach Emitenta, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunku OFE oraz łącznie na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%.

Notowania akcji

W trakcie 2021 roku (bazując na kursach zamknięcia):

 • średnia cena osiągnęła wartość 599,7 (wzrost o 47% w porównaniu z zeszłym rokiem),
 • cena minimalna (4 lutego) wyniosła 478 zł a maksymalna (7 lipca) 706 zł,
 • zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 30 grudnia 2021 i 30 grudnia 2020 roku) wyniosła +24%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie wzrósł o 22% a mWIG 40 zanotował 33% wzrost.
 • średnia wartość obrotu na sesję w roku 2021 wyniosła 4,5 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w 2020 roku.

Komunikacja z uczestnikami rynku kapitałowego

Polityka informacyjna Grupy Kety S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do informacji. Spółka komunikuje się poprzez:

 • Raporty bieżące i okresowe
 • Bezpośrednie spotkania indywidualne i grupowe
 • Narzędzia elektroniczne (korporacyjna strona www, profile na portalach społecznościowych, transmisje on-line z wydarzeń korporacyjnych)

W ramach raportowania bieżącego spółka podaje corocznie prognozy finansowe dotyczące danego roku oraz założenia strategii długookresowych. Ponadto, jako jedyna podaje wstępne wyniki danego kwartału na miesiąc przed publikacją oficjalnych raportów kwartalnych. Aktualny kalendarz wydarzeń korporacyjnych znajduje się na firmowej stronie www.

Wiedzę na temat spółki oraz jej perspektyw można zasięgnąć ponadto z wydawanych przez wiodące biura maklerskie raportów i rekomendacji. Lista analityków, którzy regularnie publikują raporty na temat spółki znajduje się na firmowej stronie www.

Polityka dywidendowa

Spółka począwszy od 2001 roku systematycznie wypłaca dywidendę. Aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. W okresie obowiązywania Strategii 2021 - 2025 Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy ukształtuje się średnio na poziomie 85% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:
 • relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
 • przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
 • wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
 • wartość wydatków inwestycyjnych planowanych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.
  W 2021 roku Grupa Kęty S.A. wypłaciła 430 073 tys. zł (44,57 zł/akcję), co stanowiło ok. 100% skonsolidowanego zysku netto za rok 2020, a w roku poprzednim wypłacono 336 654 tys. zł (34,99 zł/akcję), co stanowiło ok. 114% skonsolidowanego zysku netto za 2019 rok.
  430
  mln PLN
  Dywidenda wypłacona w 2021 r.