ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Model biznesowy i model tworzenia wartości

Model biznesowy opiera się na podstawowej zasadzie maksymalizacji szybkości reagowania na potrzeby klientów. Zasada ta jest szczególnie istotna w przypadku Segmentu Wyrobów Wyciskanych i Segmentu Opakowań Giętkich, których produkcja w 100% jest realizowana na bazie konkretnych zamówień a przewaga konkurencyjna wynika z umiejętności prawidłowego zidentyfikowania potrzeb klientów, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe, wysokiej efektywności procesu produkcji oraz trafnych decyzji inwestycyjnych.

Nieco odmienny charakter ma działalność Segmentu Systemów Aluminiowych, który posiada własną gamę produktową w postaci szeregu systemów stolarki aluminiowej oraz zewnętrznych rolet aluminiowych. Jednak i w tym przypadku podstawowe przewagi wynikają z trafnej oceny potrzeb klientów i sytuacji na rynku oraz adekwatne dostosowanie oferty produktowej.

Przeczytaj także:

Kapitały

Segmenty realizują swoją działalność w oparciu o dostępne kapitały, w tym kapitał finansowy, ludzki, intelektualny, produkcyjny, społeczny i naturalny oraz przy udziale lub wpływie szeregu grup interesariuszy. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu ww. kapitałów tworzone są wartości, z których korzystają poszczególni interesariusze.

Model biznesowy Grupy Kapitałowej jest dostosowany do aktualnej sytuacji rynkowej i w opinii Zarządu nie ulegnie on istotnym zmianom w przypadku ewentualnych zmian klimatycznych. Wynika to z faktu, iż spółki Grupy Kapitałowej działają w obszarach, które wspierają działania służące ochronie klimatu oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Zarówno Segment Wyrobów Wyciskanych jak i Segment Systemów Aluminiowych opierając swoją ofertę o nowoczesne rozwiązania na bazie aluminium, wspierają redukcję śladu węglowego (zmniejszanie emisji poprzez zmniejszanie wagi pojazdów lub zwiększanie efektywności energetycznej budynków), oraz działają na rzecz zwiększenia odzysku odpadów i ponownego wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku Segmentu Opakowań Giętkich, dzięki redukcji masy opakowań oraz uproszczeniu ich struktury, co wpływa na możliwość recyklingu, wspierają dążenie do redukcji zanieczyszczeń stałych w postaci plastiku i trudnych do recyklingu laminatów.

Oznacza to, że dążenie do transformacji gospodarki europejskiej do modelu zeroemisyjnego, może stworzyć szanse dla rozwoju poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej. Szanse te wynikają z możliwego wzrostu popytu na aluminiowe elementy dla motoryzacji i transportu (Segment Wyrobów Wyciskanych) lub rozwiązań architektonicznych (systemy fasad, okien, drzwi, rolet) wspomagających efektywność energetyczną obiektów.

Obserwujemy zapotrzebowanie na budynki przyjazne środowisku i użytkownikowi, energooszczędne, pasywne, wytrzymałe, odporne na zmienne warunki klimatyczne –  takie jak mocny wiatr, intensywny deszcz, mocne nasłonecznienie, suszę. W związku z tym i w tym obszarze widzimy potencjał dla rozwoju dla Segmentu Systemów Aluminiowych.

Odrębnym obszarem jest produkcja opakowań giętkich, który to obszar jest obecnie w okresie bardzo istotnych zmian na rynku wynikających z presji prośrodowiskowych, kosztowych, bezpieczeństwa żywności, a także zmian legislacyjnych. Dążenie do obniżenia wpływu na zmiany klimatu wymusza konieczność wprowadzania na rynek nowych konfiguracji laminatów – monostruktur, charakteryzujących się mniejszą wagą i większą jednorodnością. Opakowania na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych rozwijane w Alupol Packaging nadają się do recyklingu i spełniają podstawowe założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Pomimo obserwowanej presji na opakowania z tworzyw sztucznych ich pozycja jest jednak niezagrożona, co najmniej w ciągu najbliższych kilku lat. Można bowiem stwierdzić, że opakowania giętkie na bazie folii z tworzyw sztucznych jak żadne inne zabezpieczają pakowaną w nie żywność, wydłużając jednocześnie jej termin przydatności do spożycia, co przekłada się na niższe emisje w całym cyklu życia produktu. Jest to szansa na dalszy rozwój Segmentu Opakowań Giętkich.