ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Prognozowane wyniki finansowe w okresie strategii

W wyniku realizacji zadań operacyjnych Zarząd Spółki szacuje, iż do roku 2025 skonsolidowane przychody zwiększą się o 1,7 mld PLN osiągając wartość 5,1 mld PLN, EBITDA wzrośnie o 252 mln PLN do poziomu 864 mln PLN, zysk netto wzrośnie natomiast o 129 mln PLN osiągając 508 mln PLN w 2025 roku.

Przeczytaj także:
+ 1,7
mld PLN
Zakładany wzrost skonsolidowanych przychodów do 2025 r.
+252
mln PLN
Zakładany wzrost EBITDA do 2025 r.
+129
mln PLN
Zakładany wzrost zysku netto do 2025 r.

Poniższa tabela zawiera główne cele finansowe zakładane na 2025 rok:

Dane skonsolidowane
(w mln PLN)
2020 r
rok bazowy
2020 r. (1)
skorygowany
2025P(3) Zmiana
(w %)2025 / 2020(1)
Przychody ze sprzedaży w tym: 3 533 3 467 5 143 +48%
SWW 1 280 1 280 2 072 +62%
SSA 1 605 1 605 2 306 +44%
SOG (1) 938 872 1 070 +23%
Zysk EBITDA (2) 672 612 864 +41%
Zysk netto z działalności operacyjnej 526 466 650 +39%
Zysk netto 430 379 508 +34%

(1) dla zapewnienia porównywalności dane skorygowano o jednorazowy, dodatni efekt tzw. lockdown’u osiągnięty w SOG w okresie od marca do października 2020 wynikający ze zmniejszenia importu folii z tworzyw sztucznych z Bliskiego i Dalekiego Wschodu do Europy oszacowany na 66 mln PLN  na poziomie przychodów  ze sprzedaży, 60 mln PLN – na poziomie zysku EBITDA oraz  EBIT oraz 51 mln PLN  na poziomie zysku netto (skalkulowany na bazie efektywnej stopy podatkowej osiągniętej w 2020 r.).
(2) zysk EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
(3) założenia 2025 uwzględniają zmiany w planie inwestycyjnym wprowadzone w lipcu 2021 roku.

Założenia

Powyższe prognozy wyników finansowych na rok 2025 nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i są obarczone ryzykiem niepewności oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Wybrane założenia, oczekiwania, projekcje przyjęte do prognoz finansowych w okresie Strategii

 • w okresie Strategii nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne,
 • nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji niniejszej Strategii,
 • rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie miał istotnego wpływu na działalność operacyjną poszczególnych segmentów,
 • wypłacana dywidenda będzie zgodna z przyjętą w niniejszej Strategii polityką,
 • wydatki inwestycyjne odbywać się będą zgodnie z przyjętym w niniejszej Strategii planem,
 • w Strategii nie przewidziano istotnych procesów akwizycji lub dezinwestycji,
 • średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego PKB w Polsce / w strefie euro w okresie trwania Strategii: ok. 4,9% / 6,0% w roku 2021 oraz ok. 3,7% / 1,6% w latach 2022-2025
 • inflacja roczna (Polska): 1,5% w 2021 roku i 2,1% w latach 2022 – 2025
 • średnia cena aluminium: 1 900 USD/tonę
 • średni kurs USD/PLN:  3,69
 • średni kurs EUR/PLN:  4,35
 • średni kurs EUR/USD: 1,18

Poziom zadłużenia, plany inwestycyjne oraz ich finansowanie

Dane w mln PLN Dane skumulowane za okres 2021-2025
Przepływy z działalności operacyjnej 2 927
Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 321
Wypłacone dywidendy -2 002
Stan na koniec 2025 r.
Dług netto 919

Planowane skumulowane wydatki inwestycyjne w okresie trwania Strategii wyniosą 1 321 mln PLN z czego 768 mln PLN stanowić będą inwestycje rozwojowe służące systematycznemu usprawnieniu procesów oraz rozwojowi nowych technologii i produktów zgodnie z zadaniami operacyjnymi opracowanymi przez Segmenty Grupy Kapitałowej. Plan inwestycyjny sfinansowany zostanie z własnych przepływów z działalności operacyjnej oraz z kredytów bankowych, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych w okresie Strategii. Planowany poziom zadłużenia netto na koniec 2025 r. oszacowany został na 919 mln PLN. Wskaźniki finansowe utrzymają się na bezpiecznym poziomie i wyniosą:

x 1,1
Dług netto do EBITDA
48
%
Dług netto do kapitałów własnych