ENG
Raport
Zintegrowany 2021

ESG i zrównoważony rozwój w strategii

Integralną częścią Strategii Grupy Kapitałowej są zobowiązania związane z obszarem ESG w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii. Przygotowując strategię i analizując nasze wpływy chcieliśmy dać odpowiedź na kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy: w tym m.in. bezpieczeństwo pracy, polityka dywidendowa, zarządzanie ryzykiem, wparcie inicjatyw lokalnych, rozwój lokalnego rynku pracy, działania na rzecz środowiska.

Przeczytaj także

Główne założenia przyjęte przez nas w poszczególnych obszarach ESG

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji.
 • Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.
 • Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Kreowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i innowacyjnego sektora oraz przyciąganie talentów.
 • Wspieranie lokalnej społeczności.
 • Działanie na rzecz osób zagrożonych społecznie.
 • Rozwijanie idei wychowania przez sport, jako narzędzia do zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie otyłości.
 • Koncentracja na wizji i wartościach firmy.
 • Dzielenie się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.
 • Przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw.

Nasze cele

Realizując Strategię w obszarze ESG zamierzamy osiągnąć 9 głównych celów. W poniższym zestawieniu prezentujemy wyniki osiągnięte w 2021 roku odnoszące się do wybranych przez nas wskaźników mierzenia efektywności ich realizacji.

Środowiskowe

Wskaźniki

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[Mg CO2e/Mg] ((Emisje GHG zakres 1) plus (Emisje GHG zakres 2))/ Wielkość produkcji
 1. Wskaźnik obejmuje emisje z zakresu:
  • zakres 1 tj. bezpośrednie emisje GHG kontrolowane przez spółkę, obejmujące w szczególności zużycie paliwa do celów procesowych, ogrzewania budynków, spalania w środkach transportowych, jak również emisje niezorganizowane związane z eksploatacją systemów chłodniczych;
  • zakres 2 tj. pośrednie emisje GHG, które wynikają z zakupionej od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej, ciepła lub pary używanej do zasilania lub ogrzewania obiektów.
 2. Rok bazowy: 2016
 3. Metodyka obliczeń zgodna z The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition.
 4. Wskaźnik obejmuje spółki krajowe Grupy Kapitałowej. W przypadku istotnej zmiany struktury Grupy możliwe korekty w kierunku wyliczenia wartości wskaźnika proporcjonalnie do zmian.
 5. Wielkość emisji raportowana w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2e.
-15% -17%

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] (𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑧ł𝑜𝑚𝑢 𝑎𝑙)/(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑤𝑦𝑟𝑜𝑏𝑢)
 1. Masa złomu obejmuje: post-consumer scrap, pre-consumer scrap oraz home scrap.
 2. Wlewki LOW CARBON KETY produkowane w linii topielno-odlewniczej Z w zakładzie w Kętach ze stopów serii 6000
75% 68%

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] Ilość obiektów w systemach Aluprof w bazach obiektów certyfikowanych w Polsce i zagranicą Baza budynków certyfikowanych Polskiego Związku Budownictwa Ekologicznego, (Obiekty klasyfikowane według wielokryterialnych systemów oceny środowiskowej budynków: Breeam, Leed, DGNB, HQE) plus bazy zagraniczne. +20% +13%

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] (ilość m2 folii i laminatów nadających się do recyklingu)/ (całkowita ilość m2 folii i laminatów) Folie i laminaty nadające się do recyklingu określone na zasadzie analizy struktury.

Całkowita ilość folii i laminatów [m2] na podstawie raportu sprzedaży.

+5% +1,3%

Społeczne

Wskaźniki

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
liczba liczba wypadków / czas przepracowany x 200000 Liczba wypadków na stu pracowników. Stała 200000 wyliczana jest w sposób: 100 pracowników pracuje 40 godzin tygodniowo przez 50 tygodni w roku. <1 1,2

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia Liczba pracowników uwzględnia osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. -5% r/r -4% r/r

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
projekt jednostkowa ilość projektów w danym roku Pojedynczy projekt w ramach kolejnych edycji programu grantowego „Razem z Grupą” 150 31

Zarządzanie

Wskaźniki

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] wartość wypłaconej dywidendy / wartość skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej
 1. Wartość dywidendy uchwalona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 2. Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej opublikowany w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy uchwalona dywidenda
60-100% 100%

Jednostka Formuła wyliczania wskaźnika Opis metody pomiarowej Cel 2025 Wykonanie 2021
(wartość bezwzględna)
[%] dostawcy certyfikowani/ lista dostawców Lista Dostawców – przyjęta grupa strategicznych dostawców, zdefiniowana w każdym segmencie biznesowym Grupy Kapitałowej 100% 50%

Realizacja celów

Większość z głównych celów została osiągnięta zgodnie z przyjętym pięcioletnim okresem strategii. Wyjątkiem jest niższy od oczekiwanego poziom rotacji pracowników. Efekty naszych działań w zakresie szeroko rozumianej polityki personalnej mierzymy wskaźnikiem rotacji pracowników (liczba pracowników, którzy odeszli z firmy / średni stan zatrudnienia), obniżając go o -5% r/r. W roku 2021 średnia dla Grupy Kapitałowej to 11,5%, co oznacza, że nie osiągnęliśmy zamierzonego rezultatu na poziomie 11,37%. Stanowi to jednak niewielkie, 1% odchylenie od założeń i nie ma znaczącego wpływu na osiągnięcie zamierzonych celów długoterminowych w tym obszarze. Na rok 2022 zaplanowaliśmy natomiast działania, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności spółek na rynkach lokalnych, co będzie miało wpływ na ww. poziom rotacji pracowników.

W zakresie kilku celów ich postęp jest szybszy niż zakładano – w pierwszym roku realizacji strategii udało nam się przyspieszyć m.in. proces zaangażowania dostawców. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy w tym okresie. Dodatkowo zwiększyła się ilości obiektów certyfikowanych ekologicznie w portfolio marki Aluprof. Jest to jednocześnie potwierdzenie, że branża budowlana, której uczestnikiem jest SSA zauważa systematyczny wzrost świadomości inwestorów w dziedzinie ekologii, dotyczącej zmian klimatycznych i potrzeby budowania w zrównoważony sposób w oparciu o materiały przyjazne środowisku i ludziom. Produkty Aluprof wpisują się w idee gospodarki obiegu zamkniętego (nadają się do recyclingu) gdzie aluminium doskonale wypełnia tą rolę.

Klimat

Jeden z celów, który jest szczególnie ważny z puntu widzenia minimalizacji wpływu na zmiany klimatu, czyli obniżenie emisji gazów cieplarnianych został osiągnięty zgodnie z przyjętymi założeniami, co mobilizuje nas do podjęcia wewnętrznych decyzji odnośnie rewizji celu.