ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Nota 2021 2020
Przychody z umów z klientami 13.1 4 597 575 3 533 340
w tym od jednostki stowarzyszonej 249 1 545
Pozostałe przychody operacyjne 13.3 18 699 15 190
Udział w zysku/(stracie) netto jednostki wycenianej metodą praw własności 22 (296) (748)
Zmiana stanu zapasów produktów produkcji w toku 177 554 3 566
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 19 121 17 416
Koszty operacyjne ogółem, w tym: (4 066 605) (3 042 939)
Amortyzacja 17,18,20 (153 646) (146 593)
Zużycie materiałów, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów 13.9 (2 952 437) (2 079 987)
Usługi obce (344 399) (266 963)
Podatki i opłaty (19 378) (17 619)
Świadczenia pracownicze (558 704) (493 821)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych MSSF9 13.4 270 (5 319)
Pozostałe koszty operacyjne 13.5 (38 311) (32 637)
Zysk netto z działalności operacyjnej 746 048 525 825
Przychody finansowe 13.6 1 911 1 616
Koszty finansowe 13.7 (15 054) (22 207)
Zysk przed opodatkowaniem 732 905 505 234
Podatek dochodowy 14 (137 537) (74 716)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 595 368 430 518
Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 730 337
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 594 638 430 181
Zysk z działalności zaniechanej 0 0
Zysk za rok obrotowy 595 368 430 518

Zysk na akcję 2021 2020
Zysk z działalności kontynuowanej – podstawowy 61,65 44,80
Zysk z działalności kontynuowanej – rozwodniony 61,51 44,72
Zysk z działalności zaniechanej – podstawowy 0 0
Zysk z działalności zaniechanej – rozwodniony 0 0
Zysk z działalności – podstawowy 61,65 44,80
Zysk z działalności – rozwodniony 61,51 44,72