ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota 2021 2020
Zysk netto za okres 595 368 430 518
Inne całkowite dochody, które będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem 5 404 3 369
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych 4 077 (355)
Zmiana wyników na rachunkowości zabezpieczeń 1 327 3 724
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat przed opodatkowaniem 3 536 (2 728)
Zyski (straty) aktuarialne 24.3 3 536 (2 728)
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem za okres 8 940 641
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które będą odniesione na rachunek zysków i strat (252) (650)
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów które nie będą odniesione na rachunek zysków i strat (702) 437
Inne całkowite dochody netto 7 986 428
Całkowity dochód za okres 603 354 430 946
Całkowity dochód przypadający na: Akcjonariuszy niekontrolujących 730 337
Akcjonariuszy jednostki dominującej 602 624 430 609