ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Wyniki w podziale na segmenty

Segmenty operacyjne SWW SSA SOG Inne Wyłączenia Razem
Rachunek zysków i strat
Sprzedaż 1 818 415 1 994 850 1 170 148 19 670 (405 508) 4 597 575
  • poza Grupę
1 434 769 1 992 215 1 170 030 312 0 4 597 326
  • do spółek powiązanych
383 646 2 635 118 19 358 (405 508) 249
Dywidendy 0 0 0 398 048 (398 048) 0
Odpis aktualizujący wartość zapasów (1 080) (5 707) 1 576 0 0 (5 211)
Odpis aktualizujący wartość należności (1 253) 1 337 186 0 0 270
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1 288) (3) 21 0 0 (1 270)
Zysk z działalności operacyjnej 217 217 301 123 254 780 380 446 (407 518) 746 048
Amortyzacja 68 621 48 373 33 353 3 220 79 153 646
Zysk EBITDA 285 838 349 496 288 133 383 666 (407 439) 899 694
Przychody z tytułu odsetek 123 1 628 58 5 0 1 814
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta (4 762) (4 878) (2 814) (386) 0 (12 840)
Zysk przed opodatkowaniem 213 664 296 955 251 327 378 475 (407 516) 732 905
Podatek dochodowy (41 353) (56 160) (48 643) 6 771 1 848 (137 537)
Zysk netto 172 311 240 795 202 684 385 246 (405 668) 595 368
Bilans  
Aktywa razem 1 215 301 1 262 926 1 086 344 465 693 (503 449) 3 526 815
Zobowiązania 708 746 773 966 325 708 108 229 (159 277) 1 757 372
Pozostałe dane
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 66 920 99 083 8 159 1 315 0 175 477

Segmenty operacyjne SWW SSA SOG Inne Wyłączenia Razem
Rachunek zysków i strat
Sprzedaż 1 279 941 1 605 066 937 669 17 748 (307 084) 3 533 340
  • poza Grupę
992 857 1 601 046 937 599 293 0 3 531 795
  • do spółek powiązanych
287 084 4 020 70 17 455 (307 084) 1 545
Dywidendy 0 0 0 278 519 (278 519) 0
Odpis aktualizujący wartość zapasów (2 123) (2 144) (1 565) 0 0 (5 832)
Odpis aktualizujący wartość należności 548 (5 928) 61 0 (1) (5 320)
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 264 144 0 0 0 408
Zysk z działalności operacyjnej 106 497 238 161 196 120 243 477 (258 430) 525 825
Amortyzacja 65 542 45 206 32 750 3 048 47 146 593
Zysk EBITDA 172 039 283 367 228 870 246 525 (258 383) 672 418
Przychody z tytułu odsetek 258 455 889 8 0 1 610
Koszty z tytułu odsetek i dyskonta (6 521) (4 296) (4 671) (390) 0 (15 878)
Zysk przed opodatkowaniem 99 630 233 882 188 783 241 422 (258 483) 505 234
Podatek dochodowy (20 314) (44 478) (14 233) 4 139 170 (74 716)
Zysk netto 79 316 189 404 174 550 245 561 (258 313) 430 518
Bilans
Aktywa razem 1 061 520 970 360 1 003 602 375 824 (522 422) 2 888 884
Zobowiązania 526 640 508 062 287 505 84 165 (104 424) 1 301 948
Pozostałe dane
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 55 109 58 386 37 278 1 275 0 152 048