ENG
Raport
Zintegrowany 2021

Segment Opakowań Giętkich

Segment Opakowań Giętkich wypracował w 2021 roku rekordowe wyniki, osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 1170 mln zł (wzrost +25%), w tym ze sprzedaży eksportowej w wysokości 621,7 mln zł (wzrost +26%). Wzrost sprzedaży to wynik optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz rosnącej efektywności  operacyjnej.
Pomimo zaburzeń łańcucha dostaw surowców z Bliskiego i Dalekiego Wschodu i zmieniających się ich kosztów, dzięki bardzo dynamicznym działaniom SOG w zakresie pozyskiwania alternatywnych materiałów, uzyskano ponadprzeciętne wyniki z działalności. Jednocześnie wzrost eksportu do poziomu powyżej 53% całkowitej sprzedaży przyczynił się do uzyskania rekordowych wyników. Największa sprzedaż eksportowa realizowana była do krajów Europy Zachodniej i środkowej takich jak: Niemcy (19,7%), Holandia (17,7%), Włochy (8,4%), Węgry (6,7%).

+25
%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży
+26
%
roczny wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej

2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 785 938 1 170
w tym sprzedaż zagraniczna (w mln PLN) 387 494 622
Udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży (w %) 49,3 52,7 53,1
Sprzedaż ilościowa (w tys. ton) 65,6 90,7 92,8

Wśród odbiorców opakowań giętkich są zarówno międzynarodowe koncerny jak i renomowane polskie i europejskie firmy. Należą do nich m.in. Nestle, AB Foods, Upfield, McCormick, Koninklijke Douwe Egberts, Brüggen, Dr. Oetker, Aryzta, Orkla Foods, Perfetti van Melle, a także Prymat, Maspex, Tarczyński, Mlekovita, Mokate, Foodcare, Animex, Bakalland, Serpol Cosmetics, Sokołów, Koral, Mlekpol, Woseba. Produkowane opakowania dedykowane są głównie dla branży żywności instant, ale znaczącymi odbiorcami są także branże:  cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, farmaceutyczna i chemiczna. Z kolei głównymi odbiorcami folii polipropylenowych są firmy europejskie takie jak: Sylvaphane Holland B.V., Uniflex, Delo:Dettmer Verpackungen, Laszlopack, Perfon.

Silni na rynku opakowań i folii BOPP

Segment Opakowań Giętkich jest reprezentowany przez Alupol Packaging S.A. w Tychach i jego spółki zależne - Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films. Segment jest liderem w produkcji materiałów opakowaniowych w Polsce z udziałem szacowanym na ponad 20% oraz liczącym się producentem opakowań w Europie. SOG jest jednocześnie największym polskim producentem łatwo recyklingowalnych folii polipropylenowych ze zdolnościami produkcyjnymi na poziomie od 60 do 80 tys. ton rocznie i ponad 5% udziałem w rynku folii BOPP w Europie.

Optymalizacja produkcji

Dzięki optymalizacji produkcji uruchomionej w 2019 roku drugiej linii wytwarzającej folie BOPP Alupol Films znacząco zwiększył moce produkcyjne, a szerokie portfolio produkowanych folii, pozyskiwanie nowych klientów oraz konsekwentne wzmacnianie marki na rynkach zagranicznych pozwoliło spółce istotnie zwiększyć sprzedaż. Ma to szczególne znaczenie dla realizacji strategii SOG polegającej na dywersyfikacji źródeł przychodów, a także na wydłużaniu łańcucha wartości dodanej. Wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie są bowiem częściowo wykorzystywane i uszlachetniane (druk, laminacja, cięcie) przez spółki: Alupol Packaging S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Ponadto folie polipropylenowe są materiałem recyklingowalnym, co jest istotne w realizacji celów zmiany opakowań na takie, które spełniają założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Proekologiczne i prośrodowiskowe trendy

W roku 2021 branża opakowań pozostawała, podobnie jak w latach wcześniejszych, pod silnym wpływem trendów ekologicznych, występujących w całej światowej gospodarce. Pomimo braku jednoznacznych przepisów i wytycznych definiujących opakowania nadające się do recyklingu, SOG koncentruje się na prośrodowiskowym udoskonalaniu (cieńsze struktury, bardziej jednorodny materiał oraz mniejszy stopień zadrukowania od obecnie stosowanego) tworzywowych laminatów, które gwarantują bezpieczeństwo pakowanych produktów. Intensywne prace nad opracowaniem rozwiązań bardziej neutralnych dla środowiska niż obecnie stosowane i ich wdrażanie u klientów związane jest wykonaniem wielu testów wynikających z dostosowywania linii pakujących do specyfiki nowych laminatów.

Dzięki dokonanym w ostatnich latach inwestycjom, SOG jako lider rynku opakowań giętkich w Polsce i Europie, posiada optymalny park maszynowy w stosunku do oczekiwań rynku. Inwestycje poczynione w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych – produkcja folii polipropylenowych i polietylenowych, w tym wysokobarierowych, jak również równoległe rozwinięcie technologii przetwórstwa i uszlachetniania papieru przyczynią się do umocnienia pozycji SOG na rynku europejskim oraz pozwolą mu na osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Proces oszacowania wartości rynkowej SOG

W 2021 roku przeprowadzony został projekt wyceny i sprawdzenia zainteresowania inwestorów Segmentem Opakowań Giętkich. Otrzymane oferty potwierdziły wycenę Segmentu, ale nie gwarantowały Akcjonariuszom Grupy Kęty S.A. premii ponad wartość, którą on generuje, funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej, w szczególności po uwzględnieniu kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym obciążeń podatkowych.

Badania i innowacje:

Zgodnie z trendami panującymi na rynku opakowań, SOG przy współpracy z klientami, realizuje wiele projektów, które mają na celu opracowanie laminatów cieńszych, bardziej jednorodnych oraz nadających się do recyklingu. Nowe rozwiązania w opakowaniach giętkich, opierają się głównie na wykorzystaniu w laminatach folii polipropylenowych i polietylenowych. Wdrażane obecnie nowe folie PPBTM na bazie polipropylenu wykonywane są w technologii ekstruzji z rozdmuchem. Mogą mieć zastosowanie jako monofolia lub jako składnik jednorodnych laminatów dwuwarstwowych gdzie drugą warstwę stanowi folia polipropylenowa BOPP wyprodukowana w Alupol Films w Oświęcimiu. Laminaty BOPP/PPBTM posiadają  bardzo dobre własności mechaniczne i barierowe, znacząco lepsze niż laminaty o budowie BOPP/BOPP. Między innymi dzięki tym właściwościom mogą być stosowane do pakowania szerokiej gamy produktów takich jak: żywność typu instant, przyprawy, kawy, świeże mięso, wędliny, pieczywo, itp. Są to jednocześnie laminaty spełniające wytyczne „Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym”. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie przez  laminat OPP/PPBTM Certyfikatu Made for Recycling, potwierdzone badaniami w niemieckim Instytucie Fraunhofer zgodnie z metodologią bifa Umweltinstitut GmbH.

Równocześnie rozwijane są opakowania oparte na uszlachetnianych i powlekanych papierach mających właściwości zgrzewalne i barierowe. Jednym z działań pro środowiskowych była modernizacja maszyny ekstruder tandem w Alupol Packaging Kęty, dzięki której możliwa jest obecnie na produkcja laminatów na bazie papieru powlekanego barierowym tworzywem sztucznym. Pozwala to na wyeliminowanie z laminatów folii aluminiowej przy równoczesnym zachowaniu zbliżonych własności barierowych, którymi cechowały się dotychczasowe struktury. Laminat wykonany wg nowej technologii poddano badaniom pod kątem możliwości recyklingu i również uzyskano pozytywny wynik potwierdzony certyfikatem.

Wszystkie proponowane rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe i mogą być zadrukowane w technologii rotograwiurowej lub fleksograficznej. Właściwości folii PPBTM i HBF9TM pozwalają na zastąpienie istniejących na rynku laminatów 3, 4, 5-warstwowych zawierających w swojej strukturze aluminium, tworzywo sztuczne i papier, laminatami 2 lub 3-warstwowymi, charakteryzującymi się niższą gramaturą i bardziej jednorodną budową. Są to więc laminaty mniej materiałochłonne niż stosowane dotychczas, co przyczynia się w znacznym stopniu do zredukowania ilości opakowań wprowadzanych na rynek i zmniejszenia ich wpływu na środowisko naturalne.